Efter Fritidsrådets behandling af foreningens ansøgninger om tilskud til undervisning, vil der senest medio december tilgå foreningerne meddelelse om, hvor stort et kommunalt tilskudstilsagn, der vil blive ydet:

Tilskudstilsagn:
Tilskudstilsagnet til den folkeoplysende voksenundervisning beregnes på baggrund af afviklede lønsum i den seneste periode. Seneste periode er lig sidst af­sluttet kalenderår.

10 % Puljen til debatskabende aktiviteter:
Foreningen skal afsætte 10% af det beløb, der er givet tilskudstilsagn om, jf. Folkeoplysningsloven § 8, stk. 3, til debatskabende aktiviteter. De debatskabende aktiviteter kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn.

Debatskabende aktiviteter skal annonceres offentligt, og arrangementerne skal være åbne for alle.

Det er ikke en betingelse, at der er knyttet deltagerbetaling til debatskabende akti­viteter, men hvis det er tilfældet, skal et eventuelt overskud opstået i forbindelse hermed bruges inden for Folkeoplysningslovens område.

De debatskabende aktiviteter skal opfylde de formål, der er nævnt i Folkeoplys­ningslovens § 1 og § 7. Aktiviteterne skal herudover foregår, så emnerne sættes ind i en bredere samfundsbetonet og helhedsorienteret ramme, og de skal rette sig mod brede målgrupper.

De emner, der indgår i arrangementerne, skal være væsentlige, debatskabende og være af interesse for fællesskabet. Aktiviteterne skal tilbydes, så der i arrange­mentet foregår en debat, der inddrager deltagerne aktivt. Debatdelen skal indgå som en naturlig og væsentlig del af arrangementet.

Formålet med de debatskabende aktiviteter må ikke være behandling, agitation, un­derholdning, valgkampagner, forkyndelse eller udbredelse af overtro, men der må gerne oplyses og skabes debat herom.

De debatskabende aktiviteter kan foregå i et samarbejde med andre foreninger, or­ganisationer, institutioner m.v. Den enkelte forening skal aflægge særskilt regn­skab for de udgifter, den har haft i forbindelse med et sådant fællesarrangement.

Puljen kan ikke anvendes til:

  • Befordring af deltagere.
  • Forplejning af og udgifter til overnatning for deltagere.
  • Materiel, herunder handicapbetingede udgifter af blivende værdi.
  • Entreudgifter for deltagere.

Fleksible tilrettelæggelsesformer:
Foreningen kan vælge at anvende op til 36% af deres kommunale tilskud på ”fleksible tilrettelæggelsesformer” (40% af den del af tilskuddet, der ikke anvendes til 10%-puljen til debatskabende aktiviteter) jf. folkeoplysningsloven § 8, stk. 3.

Aftenskoleundervisning tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer skal klart adskille sig fra den traditionelle aftenskoleundervisning og foregå på hold, hvor deltagerne er registreret.

Undervisningen skal opfylde de almindelige formålsbestemmelser i folkeoplysningsloven §§ 1 og 7, og de fleksible tilrettelæggelsesformer skal derudover have til formål at styrke udviklingen af et aktivt medborgerskab inden for væsentlige samfundsrelaterede områder.

Den del af det kommunale tilskud, der anvendes til fleksible tilrettelæggelsesformer kan kun bruges til:

 

  • Løn til de personer, der forestår de fleksible tilrettelæggelsesformer (foreningen er ikke bundet af satserne i Undervisningsministeriets lønbekendtgørelse).
  • Lederhonorar, dog højst 20% af aftenskolens udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer.
  • Udgifter til etablering af Internetadgang til undervisere på hold inden for fjernundervisning.
  • Undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi.
  • Annoncering.
  • Lokaleudgifter.

Ved fjernundervisning (fleksibel læring) er det en forudsætning af 30% af lektionerne foregår ved fysisk fremmøde.

Udbetaling af tilsagnsbeløb:
Samtlige godkendte foreninger udøvende folkeoplysende voksenundervisning vil få tilsagnsbeløbet udbetalt i 2 lige store rater - henholdsvis 1. januar og 1. juni.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey