Foreninger som udøver folkeoplysende voksenundervisning, der er medlem af en landsorganisation, forestår selv lønudbetaling.

Øvrige foreninger kan få lønudbetalingen foretaget af Kolding Kommune.

Kolding Kommunes lønafdeling udbetaler hver måned løn bagud på baggrund af foreningernes indsendte lønsedler.

Lønafdelingen fremsender hver den 1. i måneden regning på udbetalt løn.

Foreningen betaler regningen jf. den oplyste betalingsfrist.

Såfremt betalingsfristen ikke overholdes, kan dette medføre stop for lønudbetaling.

Det af Kolding Kommunes lønafdeling udarbejdede skemamateriale til brug for lønudbetaling SKAL anvendes.

Skemaerne kan rekvireres ved henvendelse til Lønafdelingen, Bredgade 1, 6000 Kolding, tlf. 79 79 79 79. Tidsfrist for aflevering af timer til lønafdelingen:

Foreningen skal senest den 5. i måneden indsende timer for det arbejde som er udført i måneden før lønudbetalingen. Lønudbetalingen vil ske senest den 17. i måneden.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey