Med virkning fra 1. september 2008 ydes der tilskud til folkepensionisters deltagelse i undervisning og studiekredse.

Der ydes i henhold til Folkeoplysningsbekendtgørelsens § 4, stk. 4 et kommunalt tilskud på kr. 6,00 pr. ti-me pr. deltagende folkepensionist.
Der ydes ikke pensionisttilskud til deltagelse i foredrag samt debatskabende arrangementer.

Ansøgning indsendes via Foreningsportalen vedhæftet „Opgørelse over folkepensionister" kvartalsvis forud senest 15/1, 15/4, 15/7, og 15/10 til Fritids- og Idrætsafdelingen, såfremt der på holdene deltager personer, som modtager

  • folkepension
  • og som er bosiddende i Kolding Kommune

Opgørelsen over folkepensionister SKAL indeholde oplysninger om holdnummer, navn, adresse, fød-selsdato og timer.

Tilskud til folkepensionister for et regnskabsår/kalenderår kan IKKE overstige den samlede deltagerbetalingen for samme periode.

Såfremt opgørelser for folkepensionister for et kalenderår ikke er modtaget senest 31. december samme år, kan foreningen ikke påregne at modtage tilskud for de pågældende folkepensionister.

Afgørelse om udbetaling ved for sent indsendte opgørelser skal i hvert enkelt tilfælde træffes af Fritidsrådet.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey