I henhold til Folkeoplysningsbekendtgørelsens §§ 20-21 kan kommunen jf. Folkeoplysningslovens § 43, stk. 2 kræve godtgørelse fra deltagernes hjemstedskommune for udgifter i forbindelse med undervisning efter Folkeoplysningslovens kapitel 4.

Det er deltagernes hjemstedskommune ved undervisningens start, der er afgørende for, hvilken kommune, der skal betale.

Den af ministeriet udmeldte takst for mellemkommunale betalinger anvendes.

En deltager, der tilmelder sig undervisning og studiekreds herunder aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer som i anden kommune end hjemstedskommunen, forpligtiges til at oplyse bl.a. personnummer som betingelse for deltagelse i denne undervisning.

Foreningen skal gøre deltagerne opmærksomme på, at personnummeret vil blive videregivet til Byrådet, herunder Fritidsrådet.

Opgørelsen med oplysninger om udenbys deltageres deltagelse i undervisning i Kolding kommune indsendes til Fritids- og Idrætsafdelingen.


senest den 31/7 for perioden 1/1 - 30/6
og
senest den 10/1 for perioden 1/7 - 31/12.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey