Vejledning til afregning af undervisning/statistik mv.

Foreningen skal afregne den del af de modtagne tilskud, der vedrører undervisning, debatskabende aktiviteter og fleksible tilrettelæggelsesformer samt indberette statiske oplysninger.

Afregnings/statistikbilaget skal efter hvert kalenderår/regnskabsår senest 28. februar indsendes via Foreningsportalen til Fritids- og Idrætsafdelingen.

Såfremt afregnings/statistikbilaget ikke er indsendt i henhold til tidsfristen, vil der i forbindelse med foreningens tilsagnsbeløb for efterfølgende år ske fradrag med 10% af dette beløb

Afregning af 10% puljen til debatskabende aktiviteter:
Foreningen afregner debatskabende midler på afregnings/statistikbilaget og vedhæfter som bilag til afregningen.

Ikke forbrugte midler til undervisning og debatskabende aktiviteter tilbagebetales ved regnskabsårets afslutning.

Dokumentation:
Fritids- og Idrætsudvalget kan forlange yderligere oplysninger meddelt, som er nødvendige for at vurdere, om tilskud er anvendt i overensstemmelse med tilskudsreglerne i loven og i kommunens retningslinjer.

Fritidsrådet kan, såfremt tilskudsbetingelserne ikke er overholdt, kræve det for meget udbetalte beløb tilbagebetalt, eller de kan beslutte slet ikke at yde tilskud til den pågældende forening i en kortere eller længere periode.

Hvert år i maj måned kan foreningen påregne, at der udtages et antal foreninger til stikprøvekontrol for dokumentation af:

  • udbetalt løn til ledelse
  • udbetalt løn til lærere
  • udbetalt pensionisttilskud
  • udbetalt lokaletilskud
  • deltagerbetaling

10% debatskabende aktiviteter:
Dokumentation for udgifter til de enkelte projekter herunder løn til ledelse.

Fleksible tilrettelæggelsesformer:
Dokumentation af de tilskudsberettigede udgifter herunder lærer- og lederløn.

Det påhviler foreningerne at fremkomme med fornødent dokumentation i henhold til ovennævnte områder.

Den ønskede dokumentation skal være Fritids- og Idrætsafdelingen i hænde i henhold til den på anmodningen anførte tidsfrist.

Såfremt den anførte tidsfrist ikke overholdes, vil der i forbindelse med foreningens tilsagnsbeløb for efterfølgende år ske fradrag med 10% af dette beløb.

Revisor:
Se “revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven”.

Til brug for afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning skal foreningen udfylde skema ”afregning vedrørende tilskud til folkeoplysende voksenundervisning”.

Afregning/statistikbilaget skal efter hvert kalenderår/regnskabsår senest 28. februar indsendes til Børne- og Uddannelsesforvaltningen, Ålegården 1, 6000 Kolding.

Side 1:

Opgørelse af undervisningstimer

Her opgøres undervisningstimer for undervisning og studiekreds, handicappede, instrumentalundervisning og foredrag.

Udgifter til lærerløn inkl. ferie-, sygedagpenge, ATP m.v.

Her opgøres den samlede lærerløn for undervisning og studiekreds, handicappede, instrumentalundervisning og foredragshonorar.

Tilskudsberettiget lederhonorar 13%

Her opgøres det samlede lederhonorar dog maksimalt 13% af lærerlønnen for undervisning, studiekredse, handicappede, instrumentalundervisning og foredrag.

Opgørelse af tilskud til debatskabende aktiviteter
Her noteres det afsatte beløb til debatskabende aktiviteter. Beløbet udgør 10% af afregningsperiodens kommunale tilskud.

Oplysning om udgifter til debatskabende udgifter

Her opgøres foreningens samlede udgifter i kroner på de forskellige udgiftstyper. Udokumenterede udgifter kan maksimalt udgøre 10% af de samlede udgifter til debatskabende aktiviteter.

Side 2:

Opgørelse af timer til fleksible tilrettelæggelsesformer

Her opgøres timer til fleksible tilrettelæggelsesformer for almindelig undervisning, handicappede, undervisning tilrettelagt som små hold og fjernundervisning.

 

Afregning af tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer inkl. lederhonorar

Her multipliceres undervisningstimer for ikke handicappede, handicappede, undervisning tilrettelagt som små hold og fjernundervisning med den af KL’s gældende takst for det pågældende år.

Udgifterne multipliceres med de af kommunens godkendte tilskudsbrøker.
1/3 af fleksible tilrettelæggelsesformer for ikke handicappede
8/9 af fleksible tilrettelæggelsesformer for handicappede
5/7 af fleksible tilrettelæggelsesformer for små hold

Maksimalt tilskud i alt udgør sammentælling af de samlede udgifter og maksimale udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer multipliceret med kommunes godkendte tilskudsbrøker.


Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Afregningsperiodens kommunale tilskud:

Her opgøres foreningens samlede bevilgede tilskud for tilskudsåret.

10% af tilskuddet der skal anvendes til debatskabende aktiviteter:
Her opgøres foreningens samlede tilskud til debatskabende aktiviteter – 10% af det samlede bevilgede tilskud for tilskudsåret.

Tilskudsbeløb til undervisning:
Her opgøres afregningsperiodens kommunale tilskud fratrukket 10% af tilskuddet til debatskabende aktiviteter.

Beløb der kan anvendes til fleksible tilrettelæggelsesformer:
Her opgøres det maksimale beløbet der kan anvendes til fleksible tilrettelæggelsesformer. Beløbet kan maksimalt udgøre 40% af den del af tilskuddet, der ikke anvendes til 10%-puljen til debatskabende aktiviteter.

Afregning af det samlede tilskud Samlet tilskud til undervisning, studiekreds og foredrag: Her opgøres afregningsperiodens samlede tilskud til undervisning, studiekreds og foredrag. Beløbet overføres fra side 1 ”Samlet tilskudsberettiget tilskud til undervisning og foredrag”.

Samlet tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer:
Her opgøres afregningsperiodens samlede tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer. Beløbet overføres fra kolonnen ”Den tilskudsberettigede udgift er den mindste af A og B”.

Samlet tilskud til undervisning og fleksible tilrettelæggelsesformer:
Sammentælling af ”samlet tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag” og ”Samlet tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer.

Tilbagebetaling af tilskud til undervisning og fleksible tilrettelæggelsesformer: Afregningsperiodens kommunale tilskud fratrækkes 10% til debatskabende aktiviteter og beløbet i kolonne ”Samlet tilskud til undervisning og fleksible tilrettelæggelsesformer”.

Evt. tilbagebetaling af 10% pulje:
Afregningsperiodens kommunale tilskud til debatskabende arrangementer fratrækkes beløb fra side 1, oplysning om udgifter til debatskabende aktiviteter i kolonne ”Udgifter i alt” .


Samlet beløb til tilbagebetaling:
Her opgøres det samlede beløb til tilbagebetaling for undervisning, herunder fleksible tilrettelæggelsesformer og 10% debatskabende aktiviteter.

Fleksible tilrettelæggelsesformer maks. 40% af tilskud til undervisning:
Her opgøres hvor mange procent de fleksible tilrettelæggelsesformer udgør af den samlede undervisning. Beløbet kan maksimalt udgøre 40% af den del af tilskuddet, der ikke anvendes til 10%-puljen til debatskabende aktiviteter.

Deltagerbetaling Her opgøres den samlede deltagerbetaling på de forskellige undervisningsformer.

Side 3:


Statistik

Her opgøres antallet af deltagere på de forskellige hold.

Revisor

Revisionspåtegning. Se mere om regler for revision af kommunale tilskud efter Folkeoplysningsloven

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey