Generelt:

Foreningen kan hvert år fremsende ansøgning om lokaletilskud til egne eller lejede lokaler i henhold til gældende regler.

Sammen med ansøgningsskemaet skal der medsendes en underskrevet lejekontrakt på lejemålet.

Byrådet kan nedsætte tilskuddet, hvis udgiften ikke står i rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets anvendelse i øvrigt.

Byrådet kan nedsætte tilskuddet til lejeudgiften til et anslået beløb, der svarer til det normale niveau for et til formålet passende lokale.

Tilskuddet er betinget af, at der ikke kan anvises egnede kommunale lokaler.

Ansøgningen med lejekontrakt indsendes hvert år senest 1. oktober til Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen

Der ydes lokaletilskud med 80% af det godkendte tilskudsgrundlag dog for 2014 max. 124,25 kr. pr. time pr. undervisningslokale.

For godkendte lokaletilskudsmodtagere udbetales der 90% af det bevilgede lokaletilskud.

Beløbet udbetales i 2 rater henholdsvis ultimo januar og august.

De resterende 10% vil først blive udbetalt, efter at Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen har modtaget foreningens årsopgørelse.

1) Foreningens navn:

Her noteres foreningens navn.

Ændrer foreningen navn, skal der straks ske indberetning til Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen.

2) Lokalerne/undervisningsstedet

Her noteres de undervisningsadresser, der søges lokaletilskud til.

Såfremt foreningen har flere end 3 faste lejemål, kan bilag vedlægges.

3) Foreningens fag i lokalerne fordelt på almindelige lokaler/faglokaler

Her noteres de fag foreningen har fastlagt fordelt på almindelig lokaler og faglokaler, træning og mødeaktiviteter.

Tilskuddet er betinget af, at der ikke kan anvises egnede kommunale lokaler.

4) Foreningens forventede aktivitetstimer

Her noteres de samlede antal undervisningstimer, som er lokaletilskudsberettiget fordelt pr. uge samt antal undervisningsuger pr. år.

5) Antal m² til rådighed

Her noteres det antal m² foreningen har til rådighed i det lejede lejemål.

6) Antal undervisningslokaler

Her noteres det antal undervisningslokaler foreningen har til rådighed.

7) Forventede årlige driftsudgifter i henhold til lejekontrakt

Her noteres foreningens årlige udgifter.

8) Foreningens formand

Skemaet underskrives af foreningens formand, der overfor Byrådet er ansvarlig for anvendelsen af modtagne tilskud samt for regnskab og dokumentation for virksomhed.

SKAL være identisk med personen anført på skemaet "oplysninger om foreningen".

9) Udfyldes af kommunen

Til brug for beregning af lokaletilskud.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey