Folkeoplysende voksenundervisning (Oplysningsforbund, aftenskoler m.v.). Revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven.

Tilskudsregnskab:

Reglerne omfatter kun foreningens tilskudsregnskab, det vil sige anvendelsen af de tilskud foreningen modtager fra kommunen. Revisorens eventuelle opgaver vedrørende foreningens øvrige indtægter og udgifter omfattes ikke af reglerne.

I folkeoplysningsbekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011 § 19, stk. 3, er det fastsat, at kommunen kan sondere mellem, hvilken form for revision større og mindre foreninger skal underkastes. Grænsen for, hvad der er større og mindre tilskud, fastsættes af kommunen.

Forskellen på større og mindre tilskud er, at større tilskud skal revideres af en professionel revisor, altså en statsautoriseret eller registreret revisor, og mindre tilskud kan revideres af en foreningsvalgt revisor.

Foreningsvalgt revisor:

Foreninger udøvende folkeoplysende voksenundervisning, som modtager et samlet kommunalt tilskud på eller under 100.000 kr. til undervisning m.v., tilskud til folkepensionister og lokaletilskud kan lade tilskudsregnskabet revidere af en af foreningen valgt revisor. 

Registreret eller statsautoriseret revisor:

Foreninger udøvende folkeoplysende voksenundervisning, som modtager et samlet kommunalt tilskud på over 100.000 kr. til undervisning m.v., tilskud til folkepensionister og lokaletilskud skal lade tilskudsregnskabet revidere af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Revision af regnskab for større tilskud:

Revisionen skal foretages i overensstemmelse med god revisionsskik.

Ved revision skal det efterprøves, om tilskudsregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisionen kan udføres ved stikprøvevise undersøgelser. Revisionens omfang må tilpasses foreningens administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen.

Som led i revisionen undersøger revisor eksisterende forretningsgange, herunder forretningsgange vedrørende registrering af tilskudsudløsende faktorer, for at påse, om den interne kontrol er betryggende.

Foreningen skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af regnskabet og de tilskudsudløsende faktorer. Revisor har adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal have de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendige for udførelsen af sit hverv.

Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give foreningen meddelelse herom jf. folkeoplysningslovens § 29, og påse, at foreningen inden 3 uger giver kommunalbestyrelsen meddelelse herom. Revisors bemærkninger sendes sammen med meddelelsen. Hvis dette ikke sker, underretter revisor snarest kommunalbestyrelsen.

Ved revisionen skal revisor blandt andet efterprøve,

 • at foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne i eller i henhold til loven,
 • at foreningens oplysninger til brug ved beregning af tilskud er korrekte,
 • at lønudgifter er beregnet og udbetalt i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af finansministeren eller den, ministeren har bemyndiget hertil og,
 • at der foreligger dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling ved virksomheden efter Folkeoplysningslovens kapitel 4 og 5.

Ved revisionen af årsregnskabet indføres endvidere en erklæring om,

 • at revisor opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser,
 • at revisor under sin revision har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om,
 • at revisor anser regnskabet for aflagt i overensstemmelse med gældende regler, og
 • at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, og at tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med gældende regler.

Det reviderede regnskab forsynes med påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og de regler, der er fastsat af kommunen. Forbehold skal fremgå af påtegningen.

Revision af regnskab for mindre tilskud:

Ved revision skal det efterprøves, om tilskudsregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Foreningen skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelse af regnskabet og de tilskudsudløsende faktorer. Revisor har adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal have de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendige for udførelsen af sit hverv.

Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give foreningen meddelelse herom jf. folkeoplysningslovens § 29, og påse, at foreningen inden 3 uger giver kommunalbestyrelsen meddelelse herom. Revisors bemærkninger sendes sammen med meddelelsen. Hvis dette ikke sker, underretter revisor snarest kommunalbestyrelsen.

Ved revisionen skal revisor blandt andet efterprøve,

 • at foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne i eller i henhold til loven,
 • at foreningens oplysninger til brug ved beregning af tilskud er korrekte,
 • at lønudgifter er beregnet og udbetalt i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af finansministeren eller den, ministeren har bemyndiget hertil og,
 • at der foreligger dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling ved virksomheden efter Folkeoplysningslovens kapitel 4 og 5.

Det reviderede regnskab forsynes med påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og de regler, der er fastsat af kommunen. Forbehold skal fremgå af påtegningen.

Yderligere kontrol:

Med de nye regler er der redegjort for, hvilke krav kommunen kan stille til hhv. større og mindre tilskud. Kommunen kan ikke stille andre krav i forbindelse med foreningens regnskabsaflæggelse, men i tilfælde af mistanke om uregelmæssigheder eller i øvrigt ønsker om at kontrollere foreningens oplysninger, kan kommunen efter Folkeoplysningslovens § 30 indhente yderligere oplysninger hos foreningen.

Habilitet:

For foreningsvalgte revisorer er der ikke i Folkeoplysningsloven eller Folkeoplysningsbekendtgørelsen fastsat særlige habilitetsregler, men følgende mere generelle betragtninger må antages at kunne indgå i vurderingen af den folkevalgte:

"En revisor er medlemmernes/deltagernes repræsentant over for den daglige ledelse samt bestyrelse og skal være fuldstændig uafhængig. Revisor kan derfor ikke være medlem af ledelsen/bestyrelsen eller stå i et afhængighedsforhold til ledelsen/bestyrelsen, der kan udsætte vedkommende for pres eller interessekollisioner. Tilsvarende må revisor ikke være ansat i foreningen eller være i familie med et bestyrelsesmedlem eller en ansat, der har foreningens midler som arbejdsområde".

Generalforsamlingen bør selv sørge for, at man vælger en revisor, man har tillid til.

For registrerede eller statsautoriserede revisorer gælder lovreglerne fra love om hhv. registrerede og statsautoriserede revisor. Kernen i disse bestemmelser er, at revisoren ikke må stå i et tjenesteforhold, familiemæssigt eller økonomisk forhold til den han reviderer for. Det påhviler revisoren selv at påse disse regler, ligesom han skal erklære sig om dem i revisionen.

God revisionsskik:

God revisionsskik er et samlebegreb for, hvorledes en revisor skal handle. Begrebet giver kun mening for professionelle revisorer, og udvikles hele tiden gennem responsa afgivet af revisorernes responsumudvalg.

Ansvar:

Ansvaret for foreningens forvaltning af de tildelte midler fremgår af Folkeoplysningsbekendtgørelsens § 19, stk. 1. Efter denne bestemmelse påhviler det foreningen, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af foreningens tilskudsmidler og at sørge for, at regnskab og formueforvaltning kontrolleres på en betryggende måde.

Med denne bestemmelse fastslås det gennemgående princip i folkeoplysningsloven, nemlig at det er foreningens ledelse, der har ansvaret for foreningens økonomi.

Ansvaret for professionelle revisorer fremgår af love om hhv. registreret og statsautoriserede revisorer.

Derudover er det klart, at der gælder almindelige strafferetlige regler for revisorer af alle regnskaber, hvis man som revisor har haft forsæt til at besvige det offentlige eller andre. Så vidt vides er der aldrig søgt rejst erstatningsansvar overfor en foreningsvalgt revisor.

Forbehold:

Revisoren skal anføre, hvis der er forbehold i forhold til revisionen af regnskabet. Det betyder, at revisoren kan anvende denne vejledning som en checkliste, og såfremt han ikke kan kontrollere et givent forhold, skal han skrive i sin påtegning, at han har taget forbehold, og hvorfor han har taget forbehold.

Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og folkeuniversitetet, Lov nr. 854 af 11. juli 2011 (Folkeoplysningsloven) samt Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Bekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011 (Folkeoplysningsbekendtgørelsen) foreskriver, hvorledes revision af tilskud efter Folkeoplysningsloven skal foregå.

Folkeoplysningsbekendtgørelsens § 19 foreskriver, at foreningen skal påse, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af foreningens tilskudsmidler, og den skal sørge for, at regnskab og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde.

§ 19, stk. 2 - Kommunalbestyrelsen fastsætter regler om revision m.v., jf. dog stk. 3.

§ 19, stk. 3 - Kommunalbestyrelsen kan beslutte, om regnskabet skal revideres ved en af foreningen valgt revisor, eller om regnskab for større tilskud skal revideres ved registreret eller statsautoriseret revisor. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde, at revisionen foretages af kommunens revision.

§ 19, stk. 4 - Revisor kontrollerer foreningens oplysninger, og at regnskabet er i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og de regler, der er fastsat i medfør af loven. Revisor attesterer regnskabet.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey