Tilskudsregnskabet:
I tilskudsregnskabet skal revisoren kontrollere, at følgende oplysninger er opgjort korrekt:

Samlet antal undervisningstimer fordelt på almindelig undervisning, foredrag instrumentalundervisning og undervisning af handicappede.

Det kontrolleres, at udgifter afholdt til debatskabende aktiviteter er foretaget i overensstemmelse med de af kommunen fastsatte regler. Ved regnskabet for afholdte udgifter til debatskabende aktiviteter påses det, at der foreligger nødvendigt .

kontrolleres, at udgifter afholdt til fleksible tilrettelæggelsesformer er foretaget i overensstemmelse med de af kommunen fastsatte regler. Ved regnskabet for afholdte udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer påses det, at der foreligger nødvendigt bilagsmateriale.

Det kontrolleres, at der foreligger kvittering for deltagerbetaling fra alle, der har deltaget i tilskudsudløsende undervisning. Det påses endvidere, at den samlede deltagerbetaling er beregnet korrekt.

Det kontrolleres, at udbetalt lærerløn og lederhonorar overholder reglerne i Undervisningsministeriets cirkulære om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning m.v. efter folkeoplysningsloven. Herunder påses det bl.a.:

 

  • at den rigtige lønsats for lærerløn er anvendt,
  • der vedrørende foredrag er medregnet det faktisk udbetalt honorar, dog højst svarende til lønnen for 6 undervisningstimer,
  • at der er indeholdt og indbetalt A-skat,
  • at ferielovens regler er overholdt,
  • at der ikke er medregnet større honorar til ledelse end beskrevet i cirkulærets § 3,
  • at det samlede kommunale tilskud højst udgør 1/3 af udbetalt lærerløn og lederhonorar til almindelig undervisning, 5/7 til instrumentalundervisning og 8/9 til undervisning af handicappede, jf. folkeoplysningsbekendtgørelsens § 1.

Tilskudsreglerne i lov og bekendtgørelse:
Udover tilskudsregnskabet skal revisor påse, at øvrige tilskudsbetingelser i folkeoplysningsloven er overholdt. Det drejer sig bl.a. om:

Undervisningen skal være tilbudt offentligt og stå åben for alle, med mindre Fritidsrådet har dispenseret herfra. 

Undervisningen i visse fag og emner er ikke tilskudsberettiget, jf. Folkeoplysningsbekendtgørelsens kapitel 1, § 2, stk. 1 og 3 og § 5, stk. 2 og 3.

Navn, adresse og personnummer på alle udenbys deltagere skal afleveres til kommunen.

Kommunens tilskudsregler:
Revisoren kontrollerer at kommunens tilskudsregler er overholdt:

  • Tilskud til folkepensionister, som administreres af foreningen.
  • Lokaletilskud i henhold til folkeoplysningsloven og kommunens regler.
  • For deltagere, der er handicappede i relation til et konkret emne, skal der foreligge en skriftlig erklæring underskrevet af den enkelte deltager, gælder dog ikke såfremt deltagerens handicap er åbenbart i relation til undervisningen i det konkrete emne.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey