Klagefrist til 6. marts 2020.

VVM-screening og miljøgodkendelse til Flügger vedr. udvidelse af produktion og driftstid, Vejlevej 150, 6000 Kolding. Klagefristen udløber fredag den 6. marts 2020.

Kolding Kommune har truffet afgørelse om, at udvidelse af malingsproduktionen på Flügger Vejlevej 150, 6000 Kolding, matr.nr. 68l, Kolding Markjorder 2. afd. må antages ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer samt af konkret projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018. Der er desuden meddelt miljøgodkendelse til etablering og drift af virksomheden.

Øvrige dokumenter kan fås ved henvendelse til kommunen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey