Klagefristen er 25. september 2019

Kolding Kommune har truffet afgørelse om, at ændring af en boldbane ved Bramdrupskovvej til kunstgræsbane med jordvolde, lysmaster og siddetribune ikke har så væsentlige skadelige virkninger på miljøet, at projektet skal miljøkonsekvensvurderes. Afgørelsen er truffet efter § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey