Klagefristen er den 19. juli 2019.

Der meddeles hermed tilladelse til etablering af en ny boring med tilhørende råvandsstation m.v. samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand fra denne boring efter Vandforsyningslovens §§ 20 og 21.

Tilladelsen omfatter etablering af én boring på matrikel nr. 4b, Dons By, Almind, beliggende ved Dons Landevej 135.

Kolding Kommune har truffet afgørelse efter § 21 i miljøvurderingsloven om, at den ansøgte vandindvinding ikke forventes at få væsentlig negativ indvirkning på miljøet.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey