Klagefrist: Den 21. december 2018.

I forbindelse med etablering af et minivådområde på et areal vest for Grusgravvej ved Christiansfeld er det nødvendigt, at fore tage en regulering af en åben grøft.

Kolding Kommune har efter vandløbsloven givet tilladelse til denne regulering af grøften. Reguleringen får ikke negative afstrømningsmæssige konsekvenser. Grøften vurderes til at have ringe eller ingen natur- og miljømæssig værdi.

Der er samtidig givet en dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at foretage ændringer af grøften.

Tilladelsen og dispensationen kan påklages inden 4 uger fra afgørelsen er truffet.

Eventuelle klager skal sendes elektronisk til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey