Klagefristen er den 20. januar 2020.

Der meddeles tilladelse til indvinding af grundvand efter § 20 i Vandforsyningsloven. Der gives tilladelse til indvinding af 47.000 m3/år.

Indvindingstilladelsen omfatter boring DGU nr. 124.611. Boringen ligger på matrikel nr. 3A, Jordrup By, Jordrup.

Tilladelsen er gældende indtil d. 1. januar 2035.

Kolding Kommune har desuden, jf. § 21 i miljøvurderingsloven5, truffet afgørelse om, at den ansøgte vandindvinding ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Den ansøgte indvinding af grundvand er således ikke omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey