Klagefristen er den 9. marts 2020.

Kolding Kommune meddeler, jf. § 55, stk.2 i vandforsyningsloven, godkendelse af et nyt regulativ for Viuf Vandværk.

Det nye regulativ erstatter vandværkets tidligere regulativ.

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. vandforsyningslovens § 76 stk. 4. jf. § 75 stk. 1.

Evt. klage over afgørelsen skal være skriftligt og være modtaget inden 4 uger, dvs. senest den 9. marts 2020.

Via dette link får man adgang til klageportalen og relevante oplysninger om klageprocessen: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey