Klagefristen er mandag den 27. maj 2019.

Kolding Kommune meddeler en godkendelse for svineproduktionen på Frørup Landevej 23, 6070 Christiansfeld. Der meddeles godkendelse af to scenarier:
Scenarie 1
Den eksisterende produktion godkendes med produktionsareal i stedet for produktion af et bestemt antal dyr og dyreenheder (DE). I dette scenarie sker der ingen ændringer af produktionen, stalde eller andre anlæg, og naboerne forventes derfor ikke at kunne mærke nogle ændringer genemæssigt i forhold til i dag. Der er givet dispensation for lugtgeneafstand ved brug af 50 %-reglen, da den eksisterende produktion ikke overholder kravet til nærmeste nabo. Alle betingelserne for, at kommunen kan fravige kravet, er opfyldt.
Påvirkninger af omkringliggende natur vil ikke blive ændret i forhold til i dag på grund af uændret produktion.
Scenarie 1 vil være i drift og udnyttet fra den dag godkendelsen gives. En oversigt over ejendommen ses i vedlagte bilag 2 fra udkastet til godkendelse.
Scenarie 2
Der godkendes en udvidelse af produktionen i form af etablering af en ny smågrisestald syd for den eksisterende smågrisestald. Desuden godkendes der opførelse af en ny gyllebeholder umiddelbart vest for den eksisterende sydlige beholder. I forbindelse med etableringen af den nye stald bliver de to nordligste, eksisterende stalde taget helt ud af drift, og de vil fremover blive brugt til opbevaring.
Samlet set vil generne i form af lugt og støj blive flyttet længere væk fra de nærmeste naboer, og disse gener forventes derfor at blive mindre for naboerne i forhold til den nuværende drift. Dog forventes der en stigning i transportstøj, da antallet af til- og frakørsler vil øges på grund af udvidelsen. Da tilkørselsvejen er asfalteret, vurderes stigningen ikke at give anledning til væsentlige gener i form af støj og støv.
I scenarie 2 vil den samlede påvirkning af den nærmeste natur falde i forhold til i dag, fordi ammoniakudledningen fra de samlede anlæg flyttes længere væk fra den ammoniakfølsomme mose, som ligger nordvest for ejendommen.
Fra godkendelsesdagen har ejendommen seks år til at udnytte scenarie 2.

Kolding Kommune har behandlet projektet efter § 16a, stk. 1 i husdyrbrugloven. Udkastet til godkendelse har været i 30 dages høring hos naboer og parter. Der kom bemærkninger til udkastet fra to naboejendomme. Bemærkningerne har ført til, at godkendelsen er tilføjet et vilkår vedrørende fluebekæmpelse.
Kolding Kommune har vurderet, at projektet kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af miljøet, landskabet og naboer.
Godkendelsen er gældende fra den 29. april 2019, hvor den offentliggøres på Kolding Kommunes hjemmeside.

 

Klage og søgsmålsvejledning
Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.
Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.
Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.
Hvem kan hjælpe?https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl 9-15.
Hvad er klagefristen? Mandag den 27. maj 2019. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.
Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 1020 af 6. juli 2018 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.
Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey