Klagefristen er den 29. oktober 2020.

Kolding Kommune meddeler, jf. § 55, stk.2 i vandforsyningsloven, godkendelse af et nyt regulativ for Jordrup Vandværk (vedlagt).

Det nye regulativ gælder fra d.d. og erstatter vandværkets tidligere regulativ.

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. vandforsyningslovens § 76 stk. 4. jf. § 75 stk. 1.

Evt. klage over afgørelsen skal være skriftligt og være modtaget inden 4 uger, dvs. senest den 29. oktober 2020.

Via dette link får man adgang til klageportalen og relevante oplysninger om klageprocessen: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey