pdfMiljøkonsekvensrapport Fyrtårnsprojekt Seest Mølleå - samlet rapport6.43 MB

pdfMiljøkonsekvensrapport Fyrtårnsprojekt Seest Mølleå - ikke teknisk resumé232.21 KB

pdfUdkast tilladelse til Fyrtårnprojekt Hylkedalen270.61 KB

pdfAnsøgning om miljøscreening3.61 MB

pdfSkitseprojekt - Klimaprojekt Hylkedalen5.18 MB

pdfBeskrivelse af rekreative tiltag i Hylkedalen886.44 KB

pdfBilag 1a - Oversigtskort1.31 MB

pdfBilag 1b - Oversigtskort med projektområder980.06 KB

pdfBilag 2 - Længdeprofil Seest Mølleå1.53 MB

pdfBilag 3a - Afvandingskort nuværende, delområde vest656.39 KB

pdfBilag 3b - Afvandingskort nuværende, delområde øst665.02 KB

pdfBilag 4 - Oversvømmelseskort skybrud juli 20075.62 MB

pdfBilag 5 - Oversvømmelseskort julen 20155.55 MB

pdfBilag 6 - Oversvømmelseskort skybrud juli 2007, klimafremskrevet5.66 MB

pdfBilag 7 - Oversvømmelseskort julen 2015, klimafremskrevet5.56 MB

pdfBilag 8 - Projekttiltag, delområde vest898.46 KB

pdfBilag 9 - Projekttiltag, delområde øst847.56 KB

pdfBilag 10 - Længdeprofil Seest Mølleå, projektscenarie303.49 KB

pdfBilag 11a - Afvandingskort, scenarie, delområde vest683.48 KB

pdfBilag 11b - Afvandingskort, scenarie, delområde øst723.92 KB

pdfBilag 12a - Oversvømmelseskort, julen 2015, klimafremskrevet5.51 MB

pdfBilag 12b - Oversvømmelseskort, juli 2007, klimafremskrevet5.55 MB

pdfBilag 13 - Erstatningsoverslag131.12 KB

pdfBilag 14 - Udtalelse vedr. arkæologisk forundersøgelse829.66 KB

pdfBilag 15 - Kvælstofregneark, delområde vest23.49 KB

pdfBilag 16 - Kvælstofregneark, delområde øst23.53 KB

pdfBilag 17 - Plot med nedbør og vandføring128.35 KB

pdfBilag 18 - Rekreativit anlæg i diget3.73 MB

 

 

 

Høringsfrist: 21. oktober 2020.

Kolding Kommune gennemfører i perioden 25/8 til 21/10 2020 en høring af miljøkonsekvensvurderingen og udkastet til tilladelse til Fyrtårnsprojektet Hylkedalen. Formålet med høringen er at give offentligheden, berørte myndigheder og parter mulighed for at kommentere materialet og fremsende høringssvar.

Din mening

Kolding Kommune opfordrer alle interesserede til at komme med høringssvar. Det kan f.eks. være faktuelle fejl i det oplyste, mangelfuld konse-kvensvurdering af projektets indvirkning på miljøet eller andre forhold.

Miljøkonsekvensrapporten

Følgende miljøtemaer er beskrevet i miljøkonsekvensrapporten:

 • Biologisk mangfoldighed på flora og fauna,
 • Overfladevand,
 • Landskab, 
 • Klimatiske faktorer.

Det ansøgte projekt

Kolding Kommunes Miljøvurderingsteam har modtaget ansøgning om miljøvurdering af Fyrtårnsprojekt Hylkedalen den 19. december 2019.

Kolding By har gennem længere tid haft udfordringer med oversvømmelser i midtbyen. Dels på grund af overbelastede kloaksystemer og dels ved kraftige regnvejrshændelser, hvor Kolding Å går over sine breder og skaber problemer i midtbyen.

I projektet er der fokus på at tilbageholde vand i oplandet til Kolding Å, bl.a. i sidevandløbet Seest Mølleå, som løber i bunden af Hylkedalen. De projekterede tiltag har fokus på en passiv tilbageholdelse af vandet kombineret med en forbedring af vandløbskvaliteten, naturen og de rekreative muligheder. Det primære projektelement i begge områder – i forhold til at tilbageholde vandet – er et dige med en droslende rørbro i kombination med en omlægning af Seest Mølleå. Under normale afstrømningsforhold forekommer der ingen opmagasinering, men ved store hændelser stuves vandet op først i det østligste område og sidenhen i det vestlige (se nedenstående kort). Som en del af projektet føres Seest Mølleå tilbage til et mere naturligt og mere snoet forløb, og er dermed også med til at forsinke vandet i oplandet til Kolding Å.

Kortudsnit, der viser de to projektområder

Kortudsnit, der viser de to projektområder

Beskrivelse af processen

På baggrund af høringen skal miljøvurderingsmyndigheden endeligt udarbejde en tilladelse til klimaprojekt Hylkedalen. Den endelige afgørelse vil blive truffet af byrådet på baggrund af bygherrens ansøgning, miljøkonsekvensrapporten, eventuelle supplerende oplysninger og resultatet af de høringer, der er foretaget.

Den endelige afgørelse offentliggøres i Kolding Ugeavis og vil kunne tilgås fra kommunens hjemmeside.

Åbenhed i sagsbehandlingen

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger efter de regler, der følger af lovgivningen.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kolding Kommunes sagsbehandling, samt at alle høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derudover oplyse, at dit høringssvar samt navn og adresse vil kunne optræde i kommunens endelige afgørelse.

Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, såfremt vi skønner det nødvendigt.

Høringsperiode

Høringsperioden varer i 8 uger fra den 25. august til den 21. oktober 2020.

Høringen gennemføres efter § 35 i ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter”.

Spørgsmål?

Oplysninger om projektet kan fås ved henven-delse til:

 • Inger Wiuff Jørgensen, tlf. 7636 3627 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Oplysninger om miljøforhold kan fås ved henven-delse til: 

 • Bente Møller Jessen, tlf. 7979 7427 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
 • Lise Arp, tlf. 7979 7438 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Høringssvar

I høringsperioden kan bemærkninger sendes til: 

 • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller
 • Kolding Kommune
  By- og Udviklingsforvaltningen
  Nytorv 11
  6000 Kolding.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey