Høringsfrist: Den 19. februar 2020

Høring

Kolding Kommune gennemfører i perioden 4/2 til 18/2 2020 en høring af forslag til afgrænsning for vurderingen af virkninger på miljøet ved klimaprojektet Hylkedalen.

Sammen med dette høringsmateriale offentliggøres ansøgningen med bilag og skitseprojekt.

Formålet med høringen er at give offentligheden, berørte myndigheder og parter mulighed for at kommentere materialet og fremsende høringssvar.

Din mening

Kolding Kommune opfordrer alle interesserede til at komme med høringssvar. Det kan f.eks. være faktuelle fejl i det oplyste, mangelfuld konsekvensvurdering af projektets indvirkning på miljøet eller andre forhold.

Forslag til afgrænsning af miljø- konsekvensrapporten

Der er udarbejdet et skitseprojekt, som har dannet grundlad for ansøgningen. Med udgangspunkt heri og den gennemførte screening af projektet har miljøvurderingsteamet vurderet at følgende miljøtemaer skal være omfattet af miljøkonsekvensvurderingen:

  • Biologisk mangfoldighed på flora og fauna,
  • Overfladevand,
  • Landskab,
  • Klimatiske faktorer.

Det ansøgte projekt

Kolding Kommunes Miljøvurderingsteam har modtaget ansøgning om miljøvurdering af klimaprojekt Hylkedalen den 19. december 2019.

Kolding By har gennem længere tid haft udfordringer med oversvømmelser i midtbyen. Dels på grund af overbelastede kloaksystemer og dels ved kraftige regnvejrshændelser, hvor Kolding Å går over sine breder og skaber problemer i midtbyen.

Nærværende klimaprojekt ’Hylkedalen’ beskæftiger sig med Kolding Å og opland, og heri indgår Seest Mølleå og Hylkedalen. I projektet er der fokus på at tilbageholde vand i oplandet til Kolding Å, bl.a. i sidevandløbet Seest Mølleå, som løber i bunden af Hylkedalen.

De projekterede tiltag har fokus på en passiv tilbageholdelse af vandet kombineret med en forbedring af vandløbskvaliteten, naturen og de rekreative muligheder. Det primære projektelement i begge områder – i forhold til at tilbageholde vandet – er et dige med en droslende rørbro i kombination med en omlægning af Seest Mølleå. Under normale afstrømningsforhold forekommer der ingen opmagasinering, men ved store hændelser stuves vandet op først i det østligste område og sidenhen i det vestlige (se nedenstå- ende kort).

Hylkedalen

Kortudsnit, der viser de to projektområder.

Samtidigt med klimaprojektet gennemføres en række rekreative tiltag for en bred målgruppe, i form af stier og mountainbikespor og opholdsarealer. Tiltagene er beskrevet i skitseprojektet.

Beskrivelse af processen

På baggrund af høringen skal miljøvurderingsmyndigheden endeligt fastlægge omfanget af de oplysninger, der skal til for at udarbejde miljøkonsekvensrapporten, hvori de sandsynlige, væsentlige indvirkninger på miljøet af planens gennemførelse beskrives og vurderes.

Den endelige afgørelse om, hvorvidt der kan gives tilladelse til projektet, vil blive truffet på baggrund af bygherrens ansøgning, miljøkonsekvensrapporten, eventuelle supplerende oplysninger og resultatet af de høringer, der er foretaget.

Den endelige afgørelse offentliggøres i Kolding Ugeavis og vil kunne tilgås fra kommunens hjemmeside.

Åbenhed i sagsbehandlingen

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger efter de regler, der følger af lovgivningen.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kolding Kommunes sagsbehandling, samt at alle høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derudover oplyse, at dit høringssvar samt navn og adresse vil kunne optræde i kommunens endelige afgørelse.

Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, såfremt vi skønner det nødvendigt.

Høringsperiode

Høringsperioden varer i 2 uger fra den 4. februar til den 19. februar 2020.

Høringen gennemføres efter § 35 i ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter”.

 

Spørgsmål

Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til:

  • Peter Thomassen, tlf. 7979 7456 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • Inger Wiuff Jørgensen, tlf. 7636 3627 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Oplysninger om miljøforhold kan fås ved henvendelse til:

  • Bente Møller Jessen, tlf. 7979 7427 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • Lise Arp, tlf. 7979 7438 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Høringssvar

I høringsperioden kan bemærkninger sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey