Høringsperiode: 5. juli til den 2. august 2019

COWI A/S har på vegne af Blue Kolding A/S, Kolding Åpark 3, 6000 Kolding, fremsendt en ansøgning til Kolding Kommune om en vandløbsregulering, der omhandler forlægning af vandløb uden om et regnvandsbassin, der er beliggende på matrikel nr. 62b, Torning, Tyrstrup. Forlægningen af vandløbet kræver godkendelse efter vandløbslovens bestemmelser om vandløbsregulering.

I henhold til bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og - restaurering mv., sendes projektet i offentlig høring i 4 uger.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey