Høringsfrist: 5. juli 2019

Ifølge Statens vandområdeplan skal der i vandplan 1.10 Vadehavet (2015-2021) i indeværende planperiode gennemføres en vandløbsindsats ved fjernelse af en spærring. Indsatsen er udpeget i Klebæk og er beliggende på matr. nr. 15n, Skanderup By, Skanderup og matr. nr. 2c, Bønstrup By, Vamdrup.

Vandløbsrestaureringens formål er, at sikre kontinuitet i hele vandløbet og dermed genskabe den fri passage for fisk og anden fauna til vandløbet opstrøms for spærringen. Kontinuitet skal forstås sådan at faunaens frie vandring både i opstrøms og nedstrøms retning skal være tilstede.
Kolding Kommune har udarbejdet en forundersøgelse af vandplansindsatsen, som grundigt beskriver vandløbsrestaureringsprojektet samt de planmæssige, tekniske og hydrologiske forhold m.v. Se vedlagte bilag.

Vandløbet er registreret som § 3 beskyttet vandløb.

Vandløbsrestaureringen kræver godkendelse efter vandløbsloven og naturbeskyttelseslovens § 3.

Projektet

Projektet vil forbedre forholdene for fisk og smådyr i Klebæk, ved at skabe passage til ca. 1 km vandløb opstrøms for spærringen samt fysiske forbedringer på selve projektstrækningen.

Projektet påvirker afvandingen opstrøms for rørbroen ved Klebækvej, da der sker en betydelig forbedring af afvandingen, der hvor vandløbsbunden sænkes og vandløbsprofilet udvides. De hydrologiske og miljømæssige konsekvenser er beskrevet i detaljer i den vedlagte forundersøgelse.

Projektet udføres som beskrevet i vedlagte forundersøgelse. Alle udgifter finansieres via midler fra Statens Vandområdeplaner.

Projektet forventes udført i august-oktober 2019.

Kolding Kommunes vurdering

På baggrund af ovenstående ønsker Kolding Kommune at fremme projektet.

Høring

Projektet kræver godkendelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven.

I henhold til bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og - restaurering mv., sendes dette projekt i høring hos jer, så I som interessenter har mulighed for at komme med kommentarer til det foreslåede projekt. Jævnfør bekendtgørelsens § 24, fremlægges forslaget til restaureringsprojektet for offentligheden til gennemsyn i mindst 8 uger.

Kolding Kommune skal desuden gøre opmærksom på, at projektet bliver fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 10. maj til og med den 5. juli 2019. 

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser skal skriftligt være Kolding Kommune i hænde senest den 5. juli 2019 og kan sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  eller med post til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Natur og Vand, Nytorv 11, 6000 Kolding.
Efter offentlighedsfasen vil den egentlige behandling efter vandløbsloven finde sted. Når godkendelsen af projektet foreligger, er der 4 ugers klagefrist.

Projektet udføres som beskrevet i vedlagte forundersøgelse. Alle udgifter finansieres via midler fra Statens Vandområdeplaner.
Projektet forventes udført i august-oktober 2019.
Kolding Kommunes vurdering
På baggrund af ovenstående ønsker Kolding Kommune at fremme projektet.
Høring
Projektet kræver godkendelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven.
I henhold til bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og - restaurering mv., sendes dette projekt i høring hos jer, så I som interessenter har mulighed for at komme med kommentarer til det foreslåede projekt. Jævnfør bekendtgørelsens § 24, fremlægges forslaget til restaureringsprojektet for offentligheden til gennemsyn i mindst 8 uger.
Kolding Kommune skal desuden gøre opmærksom på, at projektet bliver fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 10. maj til og med den 5. juli 2019. Offentliggørelsen sker ved annoncering på kommunens hjemmeside.
Eventuelle bemærkninger eller indsigelser skal skriftligt være Kolding Kommune i hænde senest den 5. juli 2019 og kan sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller med post til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Natur og Vand, Nytorv 11, 6000 Kolding.
Efter offentlighedsfasen vil den egentlige behandling efter vandløbsloven finde sted. Når godkendelsen af projektet foreligger, er der 4 ugers klagefrist.
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey