Høringsfrist: Den 20. juli 2020.

Ifølge vandplan 1.11 Lillebælt/Jylland (2015-2021) skal der i indeværende planperiode gennemføres en vandløbsindsats i Odderbæk ved fjernelse af en spærring. Indsatsen er beliggende tæt ved Stråruplund, og sommerhusområde vest for Grønninghoved strand. Indsatsen ligger mellem matrikel 7ad og 1x, Grønninghoved By, Vejstrup, der begge er ejet af Kolding Kommune.

Vandløbsrestaureringens formål er, at sikre kontinuitet i hele vandløbet og dermed genskabe den fri passage for fisk og anden fauna til vandløbet opstrøms for spærringen. Kontinuitet skal forstås sådan at faunaens frie vandring både i opstrøms og nedstrøms retning skal være tilstede.

Kolding Kommune har udarbejdet en forundersøgelse af vandplansindsatsen, som grundigt beskriver vandløbsrestaureringsprojektet samt de planmæssige, tekniske og hydrologiske forhold m.v. Se vedlagte forundersøgelse med bilag.

Vandløbet er registreret som § 3 beskyttet vandløb.

Vandløbsrestaureringen kræver godkendelse efter vandløbsloven og naturbeskyttelseslovens § 3, samt vurderingen efter habitatbekendtgørelsens § 10.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey