Høringsfrist: 9. august 2019

For at sikre en eventuel fremtidig vejudvidelse påtænker Kolding Kommune at tinglyse vejbyggelinjer langs Skamlingvejen i Kolding. Vejbyggelinjerne placeres som vist på kortbilag 1-4. Vejbyggelinjepålægget har hjemmel i lov nr. 1520 af 27-12-2014 om offentlige veje (vejloven) § 40.

På de berørte ejendomme pålægges vejbyggelinjerne 5 meter fra nærmeste belægningskant på Skamlingvejen, hvad enten der er tale om fortov, cykelsti eller kørebanekant.

Ved niveauforskel kommer dertil et højde- og passagetillæg svarende til to gange højdeforskellen i forhold til vejmidten plus 1,5 meter til passage.

Vejbyggelinjerne får betydning for den fremtidige anvendelse af de arealer, der er beliggende langs Skamlingvejen. I henhold til vejloven må der på arealer inden for vejbyggelinjen blandt andet ikke opføres ny bebyggelse eller andre anlæg af blivende art.

Pålæg af vejbyggelinjerne medfører ingen ændringer i forhold til eksisterende arealanvendelser, der er lovligt etableret på det tidspunkt, hvor vejbyggelinjerne pålægges.

Hjemlen og bestemmelserne vedrørende pålæg af vejbyggelinjer findes i vejloven §§ 40-47.

Alle ejere, brugere og øvrige med retlige interesser i de ejendomme, der berøres af det påtænkte vejbyggelinjepålæg, kan senest fredag den 9. august 2019 fremkomme med bemærkninger og indsigelser til Kolding Kommune.

Ejerne af de berørte ejendomme langs Skamlingvejen orienteres direkte om ovenstående ved særskilt brev.

Når samtlige indkomne bemærkninger og ændringsforslag er behandlet, træffes den endelige beslutning om vejbyggelinjernes placering. Alle berørte ejere får direkte besked om den endelige beslutning, ligesom den offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Bemærkninger og indsigelser skal sendes til By- og Udviklingsforvaltningen, Trafik og Mobilitet, Nytorv 11, 6000 eller e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey