Privat fællesvej, der ønskes nedlagt er markeret med rødt.

Klagefrist: 19. oktober 2020.

Ejerne af ejendommen Hovedvejen 25 ønsker den del af en privat fællesvej, der er udlagt og anlagt på matr.nr. 22 a Viuf By, Viuf, slettet i matrikelkortet.

Vejen er vist med rød markering på kortet. Kortet er ikke målfast. Markeringen er derfor alene vejledende.

Vejen har oprindelig været taget i brug som adgangsvej til en beboelse på matr.nr. 22d Viuf By, Viuf. Beboelsen eksisterer ikke længere, og matr.nr. 22d er lagt ind under ejendommen matr.nr. 1a Fredsted By, Ø. Starup.

I henhold til lov om private fællesveje § 12 må private fællesveje på landet, der er taget i brug, ikke nedlægges uden kommunens godkendelse, jfr. §§ 72-78.

I henhold til lov om private fællesveje § 72, stk. 2 skal vejen helt eller delvist opretholdes som privat fællesvej, hvis det efter matrikelkortet er eneste vejadgang til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

Kolding Kommune vurderer, at det pågældende vejareal ikke er eneste adgangsvej til en ejendom eller til nogen af en ejendoms lodder efter matrikelkortet, idet matr.nr. 22d Viuf By, Viuf er sammatrikuleret med bl.a. matr.nr. 1a Fredsted By, Ø. Starup, og har adgang via denne ejendom.

Den oprindelige beboelse på matr.nr. 22d Viuf By, Viuf, er nedrevet, og Kolding Kommune har ingen oplysninger om, at vejarealet i øvrigt skulle være af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

På den baggrund agter Kolding Kommune at nedlægge vejarealet efter reglerne i kapitel 11 i lov om private fællesveje.

Eventuelle bemærkninger til ovenstående kan sendes til e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. inden den 19. oktober 2020.

I henhold til Lov om private fællesveje § 73, stk. 2, jfr. § 73, stk. 1, skal høringen indeholde oplysninger om indholdet af følgende §§ i loven:

§ 72, stk. 2: Vejen skal helt eller delvist opretholdes som privat fællesvej, hvis

1) den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang eller 2) vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

§ 75: Hvis kommunalbestyrelsen afviser en indsigelse efter § 73, stk. 2 eller § 74, stk. 2, fra en grundejer med vejret om, at vejen skal opretholdes i medfør af § 72, stk. 2, kan grundejeren kræve, at kommunen indbringer spørgsmålet om vejens opretholdelse for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i § 91. Et sådant krav skal være fremsat, inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 76, stk. 1: Hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens nedlæggelse eller omlægning, kan den fordele udgifterne ved sagens behandling, herunder udgifterne til notering i matriklen og berigtigelse af tingbogen, jf. § 78, mellem de grundejere, der har interesse i nedlæggelsen eller omlægningen.

§ 76, stk. 2: Hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens nedlæggelse eller omlægning og sagen indbringes for taksationsmyndighederne, jf. § 75, skal disse fordele de udgifter ved taksationsforretningerne, som kommunalbestyrelsen skal afholde efter § 111, stk. 2 i lov om offentlige veje. Udgifterne kan pålægges både de grundejere, der har interesse i sagen, og kommunen. Taksationsmyndigheden skal ved fordelingen særlig lægge vægt på, om det har været rimeligt at kræve sagen forelagt for taksationsmyndighederne.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey