Tilladelsen gælder først, når klagefristen er overstået, d. 23. december 2019.

Kolding Kommune meddeler hermed lovliggørende landzonetilladelse efter planlovens1 § 35, stk. 1 og dispensation efter naturbeskyttelseslovens2 § 65, stk. 2, jf. § 3, stk. 2

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey