Klagefrist: 4. oktober 2019

I forbindelse med en arealoverførsel fra ejendommen Møsvråvej 9 til blandt andet ejendommene Møsvråvej 1, 3 og 5 ønskes den private fællesvej, der er udlagt og har været anlagt på matr.nr. 18ar og 3d Almind By, Almind, slettet i matrikelkortet.

Vejen er vist med rød skravering på kortet nedenfor.

Vejen har været anlagt og taget i brug, inden der blev gravet grus på arealerne.

I henhold til lov om private fællesveje § 12 må private fællesveje, der er taget i brug, ikke nedlægges uden kommunens godkendelse, jf. § 72-78.

I henhold til lov om private fællesveje § 72, stk. 2 skal vejen helt eller delvist opretholdes som privat fællesvej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

Kolding Kommune vurderer, at det pågældende vejareal ikke er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder efter matrikelkortet. Kolding Kommune vurderer desuden, at vejarealet i øvrigt ikke er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen, idet vejen ikke har været anlagt i mere end 20 år. Efter endt grusgravning på arealerne er området desuden efterbehandlet til natur, og Kolding Kommune vurderer derfor, at det ikke har været intentionen at genetablere den private fællesvej.

Med udgangspunkt i ovenstående agter Kolding Kommune at nedlægge vejarealet efter reglerne i kapitel 11 i Lov om private fællesveje.

Eventuelle bemærkninger til ovenstående kan sendes til e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. inden fredag d. 4. oktober 2019.

I henhold til Lov om private fællesveje § 73, stk. 2 skal dette høringsbrev indeholde oplysninger om indholdet af følgende §§ i loven:

§ 72, stk. 2: Vejen skal helt eller delvist opretholdes som privat fællesvej, hvis
1) den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang eller
2) vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

§ 75: Hvis kommunalbestyrelsen afviser en indsigelse efter § 73, stk. 2 eller § 74, stk. 2, fra en grundejer med vejret om, at vejen skal opretholdes i medfør af § 72, stk. 2, kan grundejeren kræve, at kommunen indbringer spørgsmålet om vejens opretholdelse for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i § 91. Et sådant krav skal være fremsat, inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 76, stk. 1: Hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens nedlæggelse eller omlægning, kan den fordele udgifterne ved sagens behandling, herunder udgifterne til notering i matriklen og berigtigelse af tingbogen, jf. § 78, mellem de grundejere, der har interesse i nedlæggelsen eller omlægningen.

§ 76, stk. 2: Hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens nedlæggelse eller omlægning og sagen indbringes for taksationsmyndighederne, jf. § 75, skal disse fordele de udgifter ved taksationsforretningerne, som kommunalbestyrelsen skal afholde efter § 111, stk. 2 i lov om offentlige veje. Udgifterne kan pålægges både de grundejere, der har interesse i sagen, og kommunen. Taksationsmyndigheden skal ved fordelingen særlig lægge vægt på, om det har været rimeligt at kræve sagen forelagt for taksationsmyndighederne.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey