Det offentlige vejareal, som nedlægges og afhændes, er vist med rødt.

Klagefrist: 18. marts 2019

I forbindelse med opførelse af boliger ved Centervej – på ejendommene matr. nre. 13gr og 15 en Bramdrup By, Nr. Bramdrup – ønsker ejeren en del af det offentlige vejareal nedlagt med henblik på erhvervelse, så arealet kan inddrages i projektet i overensstemmelse med lokalplan 0723-11. Ved vejarealets nedlæggelse sammenlægges det matrikulært med matr. nr. 13gr Bramdrup By, Nr. Bramdrup.

Med afsæt i ovenstående påtænker Kolding Kommune at nedlægge en del af den offentlige vej Centervej. Nedlæggelsen har hjemmel i lov om offentlige veje § 15 (lov nr. 1520 af 27. december 2014) og følger procedurebestemmelserne i lovens kapitel 11.

§ 124, stk. 2:
Vejen skal opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Vejen skal endvidere helt eller delvis opretholdes som vej, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom.

§ 124, stk. 7:
Planlægges vejen eller dele af denne ikke opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunalbestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen opretholdes i medfør af stk. 2. Afviser kommunalbestyrelsen kravet, kan grundejeren kræve, at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i §§ 105 og 106, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Kolding Kommune vurderer, at det pågældende vejareal ikke er eneste adgangsvej til en eller flere ejendomme eller nogen af disses lodder efter matrikelkortet, og at vejarealet herudover ikke er af vigtighed for en ejendom. Kommunen vurderer således, at vejarealet kan nedlægges.

Eventuelle bemærkninger til ovenstående skal rettes til Kolding Kommune, Trafik og Mobilitet, Nytorv 11, 6000 Kolding eller på e-mail: trafik@kolding.dk senest mandag d. 18. marts 2019.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey