Det omhandlede vejareal vist med rødt på oversigtskortet.

Klagefrist: 8. april 2019

Ejeren af Herredsvej 45, 6580 Vamdrup, har anmodet Kolding Kommune om erhvervelse af en del af det offentlige vejareal på Vestergade ud for ejendommen – i princippet som vist med rødt på oversigtskortet. Kolding Kommune har besluttet at imødekomme denne anmodning.

Beslutningen om vejarealets nedlæggelse er truffet i henhold til lov om offentlige veje § 15 (lov nr. 1520 af 27. december 2014), og nedlæggelsen sker efter reglerne i samme lovs kapitel 11.

Kolding Kommune vurderer, at det pågældende vejareal ikke er eneste adgangsvej til en eller flere ejendomme eller nogen af disses lodder efter matrikelkortet, og at vejarealet herudover ikke er af vigtighed for en ejendom. Kommunen vurderer således, at vejarealet kan nedlægges.

Eventuelle bemærkninger til ovenstående skal rettes til Kolding Kommune, Trafik og Mobilitet, Nytorv 11, 6000 Kolding eller på e-mail: trafik@kolding.dk senest mandag d. 8. april 2019.

§ 124, stk. 2:
Vejen skal opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Vejen skal endvidere helt eller delvis opretholdes som vej, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom.

§ 124, stk. 7:
Planlægges vejen eller dele af denne ikke opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunalbestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen opretholdes i medfør af stk. 2. Afviser kommunalbestyrelsen kravet, kan grundejeren kræve, at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i §§ 105 og 106, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey