Offentligt vejareal ved Klostergade og Brostræde, der nedlægges

Høringsfrist: 20. juni 2019.

Boligselskabet Domea har af Kolding Kommune opkøbt ejendommene Klostergade 8-10 og 16, Kolding, med henblik på opførelse af 92 almene boliger samt en parkeringskælder med et tilsvarende antal parkeringspladser, der vil være offentligt tilgængelige på hverdage mellem kl. 8.00 og kl. 16.00.

I den forbindelse er der opstået et projektafledt behov for at inddrage en del af offentligt vejareal på Klostergade og Brostæde, herunder et mindre antal parkeringspladser på det offentlige parkeringsareal ved Klostergade. Det vil sige, at arealerne skal nedlægges som offentligt vejareal, inden det planlagte projekt kan påbegyndes.

De resterende parkeringspladser opretholdes i anlægsperioden for det kommende projekt. Herefter skal parkeringspladserne nedlægges og arealet indrettes til offentligt byrum i overensstemmelse med den for arealet gældende lokalplan 0012-12.

Vejarealet er markeret med rød på oversigtskortet. Kortet er ikke målfast, og markeringen er derfor alene vejledende.

Nedlæggelsen af vejarealet indebærer lukning af stitunnelen under Brostræde. Der vil fortsat være forbindelse mellem banetunnelen og Brostræde via trappe.

Da arealet er optaget i Kolding Kommunes fortegnelse over offentlige veje og stier, skal arealet administreres efter bestemmelserne lov om offentlige veje (lov nr. 1520 af 27. december 2014).

Beslutningen om ovenstående forhold er truffet i henhold til lov om offentlige veje § 15 og nedlæggelsen sker efter reglerne i samme lovs kapitel 11.

Kolding Kommune vurderer, at de pågældende vejarealer ikke er eneste adgangsvej til en eller flere ejendomme eller nogen af disses lodder efter matrikelkortet. Kommunen vurderer således, at de på oversigtskortet fremhævede vejarealer kan nedlægges, jf. lov om offentlige veje § 124, stk. 2.

Eventuelle bemærkninger til ovenstående skal rettes til Kolding Kommune, Trafik og Mobilitet, Nytorv 11, 6000 Kolding eller på e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest torsdag den 20. juni 2019.

Lovgrundlaget
§ 124, stk. 2:
Vejen skal opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Vejen skal endvidere helt eller delvis opretholdes som vej, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom.

§ 124, stk. 7:
Planlægges vejen eller dele af denne ikke opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunalbestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen opretholdes i medfør af stk. 2. Afviser kommunalbestyrelsen kravet, kan grundejeren kræve, at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i §§ 105 og 106, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey