Den røde markering illustrerer, hvordan Gl. Allervej omlægges mod nordvest og udmunder i stamvejen til boligområdet.
Skitsering af Gl. Allervejs udmunding i den nye stamvej samt stamvejens udmunding i Allervej.

Klagefrist: Den 15. marts 2019

I forbindelse med vedtagelsen af lokalplan 1315-11 ved Allervej – et boligområde er der opstået et projektafledt behov for at omlægge den nordlige del af Gl. Allervej. Af hensyn til trafiksikkerheden på Allervej ønskes det nye boligområde vejbetjent ad det eksisterende vejkryds Allervej/Gl. Allervej.

Den eksisterende tilslutning i vejkrydset rettes ud til et vinkelret forløb, der strækker sig mod vest og fortsætter som stamvej til det nye boligområde. Omlægningen af den nordlige del af Gl. Allervej mod nordvest indebærer, at vejen udmunder i den nye stamvej (se oversigtskort og illustrationsplan).

Med afsæt i ovenstående påtænker Kolding Kommune at omlægge den nordlige del af den offentlige vej Gl. Allervej. Beslutningen er truffet med hjemmel i lov om offentlige veje § 15 (lov nr. 1520 af 27. december 2014), og omlægningen sker efter reglerne i lovens kapitel 11.

§ 124, stk. 2:
Vejen skal opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Vejen skal endvidere helt eller delvis opretholdes som vej, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom.

§ 124, stk. 7:
Planlægges vejen eller dele af denne ikke opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunalbestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen opretholdes i medfør af stk. 2. Afviser kommunalbestyrelsen kravet, kan grundejeren kræve, at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i §§ 105 og 106, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

I forbindelse med omlægningen af den nordlige del af Gl. Allervej kan det blive nødvendigt at lukke vejen midlertidigt i op til 4 uger, mens etablering af stamvejen og ny tilslutning til Allervej færdiggøres. Lukkes vejen midlertidigt, vil tidspunktet herfor blive offentliggjort på Kolding Kommunes hjemmeside snarest muligt.

Eventuelle bemærkninger til ovenstående skal rettes til Kolding Kommune, Trafik og Mobilitet, Nytorv 11, 6000 Kolding eller på e-mail: trafik@kolding.dk senest fredag den 15. marts 2019.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey