Klagefrist: Den 28. december 2018.

I forbindelse med etablering af et minivådområde på et areal ved Fløjbjergvej ved Ødis er det nødvendigt, at foretage en regulering af en drænledning.

Kolding Kommune har efter vandløbsloven givet tilladelse til denne regulering af drænledningen. Reguleringen får ikke negative afstrømningsmæssige konsekvenser. Drænledningen har ingen natur- eller miljømæssig værdi.

Tilladelsen kan påklages inden 4 uger fra afgørelsen er truffet.

Eventuelle klager skal sendes elektronisk til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey