Høringsfrist 7. november 2018

Kolding Kommune har modtaget ansøgning om rørlægning af grøft ved Grønninghoved Strand ved Hvedemarken på matr. nr. 12fo, Grønninghoved By, Vejstrup. Formålet er, at stien langs grøften kan omdannes til vej igennem en rørlægning af grøften. Der anvendes et 200 mm PVC drænrør. Drænrøret nedlægges i samme niveau som den nuværende grøft. Rørlægningen ikke vil have afvandingsmæssige konsekvenser. Grøften er ikke beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller miljømålsat i statens vandområdeplan. Rørlægningen kan derfor gennemføres under hensyn til de miljø- og afstrømningsmæssige interesser tilknyttet vandløbet og er dermed foreneligt med vandløbslovens formålsparagraf.

Projektet med rørlægningen skal behandles efter bestemmelserne i vandløbsloven. Forinden der kan træffes afgørelse, skal projektet fremlægges i offentlig høring i 4 uger i perioden fra 10. oktober til 7. november 2018. I denne periode kan der indsendes bemærkninger til projektet. Bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller helst på mail til vandloeb@kolding.dk. Bemærkningerne skal være modtaget senest onsdag den 7. november 2018, kl. 16.00.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey