Klagefrist: 3. oktober 2019

På vegne af Blue Kolding A/S, Kolding Åpark 3, 6000 Kolding, har COWI ansøgt Kolding Kommune som vandløbsmyndighed om en vandløbsregulering, der omhandler forlægning af vandløb uden om et regnvandsbassin i forbindelse med udstykning, der er beliggende på matr. nr. 62b, Torning, Tyrstrup.

Vandløbsreguleringen påvirker ikke afstrømningsmæssige interesser i op- og nedstrøms retning for projektstrækningen, idet rørledningen placeres med ensartet fald med samme bundkote som i den eksisterende ledning i ind- og udløbet af projektstrækningen.

Kolding Kommune giver hermed tilladelse til projektet.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey