Klagefristen udløber tirsdag d. 11. september 2019

Kolding Kommune har behandlet din ansøgning om etablering af en sø på matr.nr. 3f, Lejrskov By, Lejrskov, som ligger på din ejendom, Nyhavevej 13, 6064 Jordrup.
Etablering af søen kræver en tilladelse efter planlovens landzonebestemmelse. Da arealet, hvor søen ønskes etableret, er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, kræver etableringen ligeledes en dispensation fra denne.


Afgørelse

Der gives hermed tilladelse efter planlovens § 35, stk. 11 og naturbeskyttelseslovens2 § 3, jf. § 65, til det ansøgte med placering som angivet på nedenstående kortbilag 1.
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

  • At søen med bredder er på maks. 1.500 m².
  • At søen på det dybeste sted er på maks. 1,5 meter.
  • At søen udformes i harmoni med det omgivende landskab, med runde og bugtede bredder, der skråner svagt.
  • At den største del af bredden ikke er stejlere end anlæg 1:5.
  • At der ikke foretages tilsåning af bredderne efter endt jordarbejde, den naturlige vegetation skal selv have lov til at indfinde sig.
  • At søen etableres uden øer.
  • At søen ikke har tilløb eller afløb.
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey