Klagefristen er den 13. december 2019.

Der meddeles tilladelse til etablering af pejleboringer, anlæg og grundvandssænkning efter Vandforsyningsloven1 §§ 21 og 26 samt afledning af det oppumpede grundvand - dels til BlueKoldings regnvandsledning og dels til den nærved liggende mose efter § 28 i Miljøbeskyttelsesloven.

Kolding Kommune vurderer, at grundvandssænkningen kan have en mulig negativ effekt på den nærved liggende mose. Der er derfor stillet vilkår om overvågning af grundvandsstanden i det øvre grundvandsmagasin både i pejleboringer på grunden samt i pejlerør/pejlepunkter i mosen. Der er endvidere stillet vilkår om afværgeforanstaltninger, så mosens naturlige grundvandsspejl opretholdes, og så der ikke sker tilstandsændringer i mosen.

Grundvandssænkningen vurderes ikke at få en væsentlig negativ påvirkning på infrastruktur, ledninger, bygninger, vandløb og øvrig natur i området, da påvirkningsradius ikke når ud over 10 meter, og da grundvandsstanden periodevis tidligere har stået i samme kote.

Påvirkning af grundvandet er reversibelt med hurtig genskabelse af balancen efter stop af grundvandssænkningen.

De stillede vilkår vurderes, at være tilstrækkelige til, at sikre et hensigtsmæssigt forløb af grundvandssænkning og afledning af det oppumpede grundvand.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey