Klagefrist: Den 16. oktober 2019

I forbindelse med etablering af et minivådområde er det nødvendigt, at foretage en regulering af en drænledning i området. Minivådområdet etableres med frit indløb og udløb samt med et nødudløb. Der vil derfor ikke være risiko for tilbagestuvning af vand i drænsystemet og der vil derfor ikke ske forringelse af afstrømningen af drænvand fra opstrøms liggende arealer.

Kolding Kommune har givet en tilladelse efter vandløbsloven til projektet. Samtidig er der på baggrund af en VVM screening truffet afgørelse om, at vandløbsreguleringsprojektet ikke er VVM pligtig.

Læs mere i tilladelsen og i VVM afgørelsen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey