Klagefrist: Den 27. september 2019

I forbindelse med etablering af de to minivådområder er det nødvendigt, at foretage en regulering af nogle drænledninger i området. Minivådområderne etableres med frit indløb og udløb samt med et nødudløb. Der vil derfor ikke være risiko for tilbagestuvning af vand i drænsystemerne og der vil derfor ikke ske forringelse af afstrømningen af drænvand fra opstrøms liggende arealer.

Kolding Kommune har givet en tilladelse efter vandløbsloven til projekterne. Samtidig er der på baggrund af VVM screeninger truffet afgørelse om, at vandløbsreguleringsprojekterne ikke er VVM pligtige.

Læs mere i tilladelsen og i VVM afgørelsen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey