Klagefrist: Den 5. september 2019

Kolding Kommune ønsker, i samarbejde med lodsejeren, at forbedre de fysiske forhold på en delstrækning af Kokær Bæk. Kokær Bæk er et større tilløb til Taps Å, som har udløb i Hejlsminde Nor. Den pågældende strækning af Kokær Bæk har gode fysiske forhold med varierende dybde og faldforhold og et gennemsnitlig fald på ca. 3 promille.

Vandløbet er velegnet som gyde- og opvækstvand for ørreder.

Strækningen mangler dog generelt grus i den størrelse, som ørreden anvender til gydning.

Formålet med projektet er, at forøge den fysiske variation i vandløbet for her igennem at forbedre gyde og opvækstmulighederne for ørreder samt forbedre levemulighederne for vandløbsfaunaen i bækken.

Projektet består i at udlægge gydegrus og skjulesten på en 270 meter lang delstrækning af Kokær Bæk.

I forbindelse med udlægningen af grus og sten etableres der et ca. 4 meter bredt vadested (stenbefæstet vandløbsstrækning), hvor kreaturer i dag drikker og krydser åen, og hvor der i dag er udtrådte brinker m.v. på grund af manglende sikring af vandløbets bund og skråningsanlæg.

Projektet kræver tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven. Endvidere skal projektet miljøscreenes i henhold til Miljøvurderingsloven.

Tilladelse efter vandløbsloven
I medfør af §§ 37 og 47 i vandløbsloven samt bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v., gives hermed tilladelse til udlægning af gydegrus og skjulesten samt etablering af vadested som beskrevet i nedenstående projektbeskrivelse.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven
Kolding Kommune meddeler hermed dispensation til udlægning af gydegrus og skjulesten samt etablering
af vadested i det § 3 beskyttede vandløb Kokær Bæk og i tilknytning til §3 beskyttet engareal nordøst for
vandløbet. Dispensation gives efter § 65, stk. 1 og 2, jævnfør § 3, stk.1 i lov om naturbeskyttelse
(lovbekendtgørelse nr. 1122 af 03/09/2018).
Dispensationen gives på følgende vilkår:

  1. Udlægningen af gydegrus og skjulesten samt etableringen af vadestedet gennemføres som beskrevet i projektbeskrivelsen herunder.
  2. Det oprensede materiale og evt. overskydende jord fra projektet må ikke deponeres eller planeres ud på § 3 beskyttede arealer.
  3. Ved kørsel med maskiner må der ikke laves vedvarende spor på § 3 beskyttede arealer.

Dispensationen er gældende i tre år fra dispensationen er meddelt.

Projektbeskrivelse
Etablering af vadested.
Det nye vadested etableres, hvor eller i umiddelbar nærhed af, hvor kreaturerne allerede i dag krydser over vandløbet mellem to engarealer. Overgangen foregår i dag over en ca. 10 meter bred strækning.

Vadestedet bygges op af natur sten. Ved etableringen renses vandløbet op på strækningen, hvorefter der udgraves en ca. 4 meter bred fordybning på tværs af vandløbet og et stykke op af vandløbsbrinken.

Fordybningen i vandløbsbunden fyldes op med natur sten af en varierende størrelse (op til ca. 20 cm), hvor de største sten lægges nederst, hvorefter der drysses sten af mindre størrelse henover i en tykkelse, så stenene flugter med vandløbsbunden op og nedstrøms vadestedet. Herved sikres det, at vadestedet ikke giver anledning til opstuvning af den opstrøms liggende vandløbsstrækning.

For kontrol af dette vil der, umiddelbart forud for etableringen af vadestedet, blive anbragt en landmålerstok umiddelbart opstrøms vadestedet, hvorpå vandstanden markeres. Efter etableringen kan det herved sikres, at vandstanden er uændret.

Vandløbsbrinkerne på begge sider af vadestedet erosionssikres med mindre sten for at undgå tilførsel af jord og sand til vandløbet.

For at sikre, at kreaturerne benytter det nye vandingssted, sørger lodsejeren for at hegne således, at kreaturerne ledes til det nye stenbefæstede vadested.

Den omtrentlige placering af det nye vadested kan ses på nedenstående oversigtskort.

Udlægning af gydegrus og skjulesten.
På hele strækningen fra vadestedet og 270 meter nedstrøms udlægges gydegrus, hvor fald og forhold er egnet til det. Gruset udlægges som tæpper i hele vandløbets bredde og i en tykkelse af maksimalt 20 cm.

Hvor der i forvejen findes en eksisterende grus bund suppleres med gydegrus i en tykkelse af ca. 10 cm. Grus blandingen vil bestå af 75 % 16-32 mm, 25 % 32-64 mm.

For at øge variationen i dybde og strømforhold i vandløbet og skabe skjulesteder for vandløbets fisk m.v. udlægges der på hele strækningen større sten med en diameter på ca. 20-30 cm.

I seneste opmåling af vandløbet blev der kun konstateret et drænudløb på den pågældende 270 meter lange strækning. Drænudløbet kommer fra syd med udløb ca. 35 cm over den opmålte vandløbsbund og ca. 20 cm over det opmålte vandspejl (ved en meget høj vandføring i november måned). Gydebanker og sten vil blive udlagt under hensyntagen til dette og evt. andre drænudløb, således at de afvandingsmæssige forhold omkring drænudløbene forbliver uændret.

Vandafstrømningen vil blive påvirket de steder, hvor der udlægges gydegrus. Da vandløbsstrækningen har et overordnet fald på 3 promille vurderes det, at påvirkningen kun er lokal og derfor ikke vil påvirke de afvandingsmæssige forhold for de omkringliggende engarealer.

Projektet omhandler følgende arbejder:

  • Udlægning af ca. 40 m3 gydegrus i Kokær Bæk
  • Udlægning af ca. 5 m3 større skjulesten i Kokær Bæk
  • Etablering af ca. 4 meter bredt vadested

Materialet fra udgravningen af vadestedet planeres ud på det tilstødende græsareal syd for vandløbet og udenfor §3-beskyttede arealer.

Økonomi
Projektet finansieres af Kolding Kommune. Lodsejeren bidrager med økonomi til etablering af vadested.

Tidsplan
Projektet forventes realiseret i september måned 2019.

Lodsejere
Den pågældende vandløbsstrækning ligger mellem mod nord matr. nr. 132, Seggelund, Tyrstrup mod nord og matr. nr. 12a, Seggelund, Tyrstrup mod syd.

Projektarbejdet foretages udelukkende fra vandløbets sydlige bred ejet Sven Erik Lindholm, Kokærvej 43, 6070 Christiansfeld. Projektet udføres i samarbejde med lodsejeren. Lodsejeren nordøst for vandløbet er blevet kontaktet og har fået tilsendt projektforslaget i høringsperioden.

Fremtidig vedligeholdelse
Kokær Bæk er på den pågældende strækning et offentligt vandløb. Det er således Kolding kommune, der står for vedligeholdelsen af vandløbet.
Den fremtidige vedligeholdelse af vadestedet udføres dog af lodsejeren som ejer og bruger af vadestedet.

Lovhjemmel samt Kolding Kommunes bemærkninger og vurderinger
Vandløbsloven
Vandløbsrestaurering, såsom udlægning af gydegrus og skjulesten kræver godkendelse efter §37 i vandløbsloven (lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017). I henhold til bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og - restaurering mv. har projektet været fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perioden, fra den 28. maj til og med den 23. juli 2019, med mulighed for at indsende bemærkninger eller indsigelser.

I høringsperioden er der indkommet arkæologisk udtalelse fra Museum Sønderjylland samt høringssvar fra lodsejeren nordøst for vandløbet.
Museum Sønderjylland vurderer, at risikoen for at støde på arkæologiske fortidsminder under jordarbejde er minimal, hvorfor en arkæologisk forundersøgelse ikke er nødvendig.

Lodsejeren nordøst for vandløbet meddeler, at de ingen indsigelser har til projektet, såfremt de ikke skal bidrage økonomisk og at deres drænrør ikke bliver påvirket af arbejdet.

Etablering af vadested/overkørsel ved vandløb kræver godkendelse efter § 47 i vandløbsloven, idet broer, overkørsler eller lignende ikke må anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse, samt efter reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v.

Kolding Kommunes bemærkninger og vurderinger
Vandafstrømningen vil blive påvirket de steder, hvor der udlægges gydegrus. Da vandløbsstrækningen har et overordnet fald på 3 promille vurderes det, at påvirkningen kun vil være lokal og derfor ikke vil påvirke de afvandingsmæssige forhold for de omkringliggende engarealer.

Vadestedet etableres med samme hældning som vandløbsbunden og således, at det flugter eller ligger lavere end eksisterende stentærskel nedstrøms. Etableringen af vadestedet vil således ikke påvirke vandløbets vandafledningsevne negativt.

For kontrol af dette vil der, umiddelbart forud for etableringen af vadestedet og de øvrige arbejder, blive anbragt en landmålerstok umiddelbart opstrøms vadestedet, hvorpå vandstanden markeres. Efter projektet er udført kan det ved aflæsning af vandstanden sikres, at vandstanden er uændret opstrøms projektområdet.

Vandløbet er miljømålsat ”god økologisk tilstand” og omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3.

Udlægningen af grus og sten vil forbedre forholdene for fisk og smådyr i Kokær Bæk. Da vadestedet opbygges af naturlige stenmaterialer vurderes det, at etableringen af vadestedet lokalt vil forbedre forholdene for smådyrene i vandløbet. Samtidig vil vadestedet mindske den erosion som i dag forekommer ved kreaturenes passage af vandløbet, hvilket vil medvirke til forbedrede miljømæssige forhold i vandløbet.

Samlet set vil projektet være medvikrende til at forbedre natur- og miljøtilstanden i vandløbet.

Naturbeskyttelsesloven
Vandløbet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 og vadestedet etableres i et engareal, der på den nordlige bred er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Naturbeskyttelseslovens § 3 beskytter en række naturtyper imod ændringer i deres naturtilstand. Formålet er at sikre naturtyperne og deres funktion som levested for dyr og planter. Det drejer sig om udpegede vandløb, naturlige søer og vandhuller med et areal større end 100 m2, samt heder, enge, overdrev, moser og lign. der enkeltvis, tilsammen eller i forbindelse med søer er større end 2500 m².

Enhver tilstandsændring i beskyttet natur er en overtrædelse af naturbeskyttelseslovens § 3 og kræver dispensation. Sådanne ændringer kan f.eks. være at gødske, pløje, dræne, sprøjte, tilplante, grave eller bygge.

Kolding Kommunes bemærkninger og vurderinger
Kolding Kommune vurderer, at der godt kan dispenseres efter naturbeskyttelseslovens §3. Det begrundes med, at udlægningen af grus og sten samt erosionssikringen af vadestedet vil forbedre vandløbets naturtilstand. Samtidig vil vadestedet vil afhjælpe græsningen af engen, hvilket formodentligt forbedrer naturtilstanden. Det vurderes endvidere, at etableringen af vadestedet kun vil påvirke en lille del af engen uden forekomst af særlige og sjældne arter.

Miljøvurdering (VVM)
Nærværende projekt er omfattet af bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), idet  egulering af vandløb, som indgår i projektet som et tiltag, er medtaget i bilag 2, pkt. 10, f: Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb. Anlæg nævnt i bilag 2 er kun omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering, hvis de af kommunen skønnes at kunne påvirke miljøet væsentligt. Kolding
Kommune skal således gennemføre en såkaldt miljøscreening af projektet. Screeningen skal afklare, om projektet medfører væsentlige miljøpåvirkninger.

Projektet er miljøscreenet, og der er truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering, da det ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet jf. § 21 i miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017). Screeningsafgørelsen kan rekvireres ved henvendelse til Kolding Kommune.

Projektets konsekvenser i forhold til Natura 2000 områder og bilag IV arter
Det fremgår af Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 1595 af 6. december 2018), at der skal foretages en vurdering af, om et påtænkt projekt kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt. Dette gælder også for projekter, der finder sted uden for Natura 2000 områder, men som kan have betydning ind i Natura 2000 området.

Projektområdet i Kokær Bæk er ikke beliggende i eller i nærheden af Natura2000 habitatområder. Nærmeste Natura 2000 område er Hejlsminde Nor, der er beliggende 6,5 km fra projektområdet i luftlinje og ca. 10 km nedstrøms for projektområdet. På baggrund af afstanden vurderer kommunen, at Natura 2000-området ikke vil blive påvirket af projektet.

Der er ikke registreringer af bilag IV-arter i vandløbet.

Høring og godkendelse efter anden lovgivning
Denne afgørelse omhandler kun forhold, der behandles med hjemmel i Vandløbsloven og Naturbeskyttelsesloven. Afgørelsen omfatter ikke samtidig godkendelse efter anden lovgivning.

Klagevejledning
Afgørelsen efter vandløbslovens § 37 og 47, kan jf. lovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettiget i henhold til lovens § 84 er: Adressaten for afgørelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 78, kan afgørelsen efter naturbeskyttelsens § 3 påklages til Miljø ogFødevareklagenævnet. Klageberettiget efter naturbeskyttelsesloven er adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer,
som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klagefristen er i henhold til begge love, 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Kolding Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr for at behandle klagen. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning på e-mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller med post til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Natur og Vand, Nytorv 11, 6000 Kolding. Kolding Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis der klages over afgørelsen, må tilladelsen ikke udnyttes, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse eller bestemmer andet.

I øvrigt
Tilladelsen fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden lovgivning.

Såfremt kommunens afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey