Klagefristen er 6. februar 2019

Kolding Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af fjernvarmeforsyning for området i henhold til lokalplan 0531-100 må antages ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21, stk. 1.

Kommunens vurdering af projektet og yderligere oplysninger:

Kolding Kommune har vurderet, at der ikke er krav om, at der skal udarbejdes kommuneplanretningslinier i form af en miljøvurderingsrapport for etablering af fjernvarmeforsyning ved Sletteskovvej/Marielystvej, Nr. Bjert.

Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Klima- og Bæredygtighed på tlf. 79 79 43 69.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey