Skip til hoved indholdet
Corona: Tiltag og konsekvenser Siden opdateres løbende...

Bade- og bådebroer

Kolding Kommune har vedtaget retningslinjer for opsætning af bade- og bådebroer

Vi har alle ret til at færdes langs Danmarks strande og kyster. Derfor er det vigtigt at tage hensyn til naturen, landskabet og offentlighedens adgang, når der sættes broer op.
Kolding Kommune har vedtaget retningslinjer for opsætning af bade- og bådebroer.

Retningslinjer for opstilling af bade- og bådebroer

  • Broen udformes enten som en åben pælebro med brodæk af træ eller som flydebro forankret med glide-beslag.
  • Broen må ikke være bredere end højst nødvendigt og bredden skal vurderes i forhold til antal brugere.
  • Broen skal ikke være længere end højst nødvendigt, og bør ikke være så lang, at store både kan anvende broen.
  • Broen skal være så lav som muligt, dog skal broens yderende kunne erkendes ved højvande.
  • Broen må kun udføres som enkeltbro uden sidebroer, men broen må forsynes med et mindre brohoved.
  • Broen skal fremstå i naturmaterialer, brunlige eller sorte transparente farver og må ikke belyses, møbleres eller forsynes med gelænder, skørter og bådlifter.
  • Broen må ikke forhindre eller vanskeliggøre færdsel langs med kysten jævnfør naturbeskyttelseslovens § 22.
  • Ud for sommerhusområder og lignende, meddeles der normalt kun tilladelse til etablering af fællesbroer.
  • På de øvrige kyststrækninger meddeles der normalt ikke tilladelse til opstilling af private broer.

Før du kan sætte en bro op, skal du have en tilladelse fra Kolding Kommune. Ansøgningen skal sendes

på e-mail: naturogvand@kolding.dk

eller til:

Kolding Kommune
By- og Udviklingsforvaltningen
Nytorv 11
6000 Kolding

Der er en række krav til ansøgningens indhold. Når du anvender ansøgningsskemaet, vil der oftest være de oplysninger, forvaltningen skal bruge for at behandle ansøgningen. Krav til hvilke bilag der skal vedlægges ansøgningen, fremgår af skemaets vejledning.

Hvad sker der, når jeg sender en ansøgning:

Når forvaltningen modtager ansøgningen, bliver den sendt i høring i 14 dage ved naboerne.
Hvis naboerne har bemærkninger, får ansøger en kopi, og bemærkningerne indgår i forvaltningens vurdering.
Når forvaltningen har truffet en afgørelse, meddeles der enten afslag, som kan påklages til kystdirektoratet, eller der meddeles tilladelse, som må udnyttes, når klagefristen på fire uger er udløbet. Naboer og andre klageberettigede interessenter får en kopi af tilladelsen. Hvis forvaltningen vurderer, at der ikke kan meddeles tilladelse til det ansøgte, vil ansøger blive kontaktet med henblik på dialog om mulighederne for at justere ansøgningen.

Spørgsmål?

Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte afdelingen Natur og Vand på tlf. nr.: 79 79 75 76 eller e-mail: naturogvand@kolding.dk