Skip til hoved indholdet
Corona: Tiltag og konsekvenser Siden opdateres løbende...

Badevandskvalitet

Det er primært koncentrationen af bakterier, der afgør, om vandet er egnet til badning.

Det er Kolding Kommune, der står for kontrol af badevandet. I perioden maj–september tages der op til 10 prøver på hver strand for at følge vandkvaliteten.

Det er primært koncentrationen af bakterier, der afgør, om vandet er egnet til badning. Jo flere bakterier i vandet, desto mere spildevandspåvirket er vandet, og det betyder en dårligere badevandskvalitet. Helt fint og uforurenet badevand indeholder meget få colibakterier (under 10).

Kraftig opblomstring af alger vil også medføre at vandet er uegnet til badning. Men modsat bakterier, som ikke kan ses, vil en algeopblomstning medføre at badevandet bliver uklart oftest med en rød eller grønlig farve.

Alle badevandsprøver analyseres for E. Coli (fækale colibakterier) – tarmbakterier fra mennesker og dyr - og for Enterokokker (fækale streptokokker). Sidstnævnte er også tarmbakterier fra mennesker og dyr, men de er mindre følsomme over for saltvand end de coliforme bakterier og E. Coli. 

Ved kraftige regnskyld vil der ske overløb fra vores kloaksystem og renseanlæg, da de ikke kan tage de store mængder vand. Overløb af urenset spildevand vil ske til åer og direkte til vores kystvande. Urenset spildevand indeholder f.eks. mellem 10 mill. og 100 mill. E. coli pr. 100 ml. vand, og i tilfælde af overløb kan der tilføres store mængder bakterier til badevandet. Når vi registrerer et højt antal bakterier i vores prøver, hænger det som regel også sammen med, at de er udtaget kort efter et meget kraftigt regnskyl. 

Effekten af et kraftigt regnskyld er af kortvarig karakter og det kan anbefales ikke at bade ved de bynære badestrande 2-3 dage efter et kraftigt regnskyl.

I sjældne tilfælde (hvis der måles meget høje bakteriekoncentrationer) kan det medfører, at der udstedes badeforbud. Et badeforbud vil altid udstedes i samråd med embedslægen, der kan vurdere de sundhedsmæssige aspekter i situationen. Et badeforbud vil offentliggøres her på hjemmesiden og ved skiltning på stranden.

Badestrande i Kolding Kommune

Badevandskvaliteten kvalificeres ud fra en skala på fire trin, hvor 'Udemærket' er bedst:

  1. Udemærket
  2. God
  3. Tilfredsstillende
  4. Ringe

Klassifikationen er beregnet på basis af kontrolprøver udtaget jævnligt i badevandssæsonen de seneste fire år (2016-2019). Strandens klassifikation revideres hvert år inden badevandssæsonens start.

Badevandsprofilerne er udarbejdet i forbindelse med badevandssæsonen 2019. Badevandets klassifikation revideres hvert år i maj måned og badevandsprofilen opdateres efter behov.

Badevandet ved Agtrup Vig er i 2020 klassificeret: Udmærket

Beskrivelse af stranden

Stranden ved Agtrup Vig udgøres af et lille naturpræget strandområde med fint hvidt sand, der opdeles af tværgående høfder af store sten. Der er en bådebro ved stranden, hvorfra der kan bades. Området ned mod stranden udgøres primært af landbrugsjord, enkelte husstande samt en planteskole. Der er ikke parkeringsmuligheder ved stranden.

Hydrologiske forhold

Stranden ligger ud til Kolding Fjord, og vandet er klassificeret som brakvand. Strømretningen er skiftende.
Vanddybden ud fra stranden stiger roligt. De angivne dybdeforhold er vejledende og skal tages med
forbehold. Vær opmærksom på at vanddybden kan ændre sig med tidevandet.

Kilder til fækal forurening

Fækalier fra mennesker og dyr, der skylles ud i badevandet udgør en sundhedsrisiko. Derfor har Kolding Kommune har undersøgt området omkring stranden for fækale kilder og vurderet deres eventuelle betydning.
På begge sider af stranden har mindre vandløb udløb. Vandløbene er recipient for spildevand fra spredt bebyggelse i området, der ikke er kloakeret. Det bevirker, at vandløbene i perioder har risiko for at indeholde høje koncentrationer af fækale bakterier. Derfor fraråder Kolding Kommune, at du bader i og omkring udløbet af vandløbene. Vandløbenes placering er markeret på kortet. 

Under og i op til et døgn efter kraftigt regnvejr, er der risiko for forringet badevandskvalitet ved stranden,
hvorfor du anbefales ikke at bade ved stranden under og lige efter kraftigt regn.
Som badende ved stranden bør du altid være opmærksom på at pludselige forureninger af badevandet kan opstå i forbindelse med uheld fra f.eks. fra lystbåde, gylletanke eller kloakledninger. Hvis Kolding Kommune modtager oplysninger om en forurening, der kan påvirke badevandet eller være sundhedsskadelig, vil kommunen varsle om dette med fysiske skilte på stranden (se placering på oversigtskortet).

Kortvarig forureninger og varsling

Ved en kortvarig forurening forstås en forurening af fækale bakterier, der kommer fra en kendt kilde og som normalt ikke forventes at påvirke  badevandskvaliteten i mere end 72 timer. Dette er typiske et overløb fra spildevandskloakken, der kan aktiveres, hvis kapaciteten af kloaksystemet overskrides i tilfælde af kraftig regn. Der er ikke overløbsbygværker i nærheden af stranden.

Risiko for blågrønne alger (cyanobakterier) og fytoplankton

I længerevarende perioder med varme og næringsrigt vand, er der risiko for opblomstring af alger. Dette kan
ske meget pludseligt og ses tydeligst som en misfarvning af vandet. Alger kan have mange forskellige farver.
De fleste typer alger er uskadelige, men enkelte typer kan producere giftstoffer, der kan give gener for dyr
og mennesker som hudirritationer, feber, kvalme og diarré.
Risikoen for kraftig opblomstring af blågrønne alger ved stranden er lav, men kan forekomme.
Risikoen for kraftig opblomstring af fytoplankton ved stranden er lav, men kan forekomme.

Inden du hopper i vandet opfordres du til at følge disse båderåd:

  •  Se efter om der er information, der fraråder badning.
  • Lad være med at bade, hvis vandet er uklart eller misfarvet. Du skal kunne se dine fødder, når du står i vand til knæene.
  • Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er opskyllet på stranden.
  • Hold børn og dyr væk fra skumdannelser på stranden. Det kan være alger.
  •  Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstringer.

Hvis du har badet i vand, hvor du har mistanke om opblomstring af alger, skylles straks med rent vand.

Hvis Kolding Kommune modtager oplysninger om opblomstring af sundhedsskadelige alger, vil kommunen varsle om dette via fysiske skilte på stranden.

Risiko for tand (makroalger)

Der er risiko for opskylning af tang (makroalger) i vandkanten ved stranden.
Du frarådes at bade i nærheden af store mængder tang, da samlinger af planter kan fremme vækst og
forlænge overlevelse af bakterier. Lad ikke børnene lege i nærheden af den opskyllede tang. Dette skyldes bl.a., at der kan dannes giftstoffer i rådnende tang og at tangen kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier.