Køer på engene ved Hejls Nor

Kolding Kommune har i samarbejde med en række af private lodsejere søgt om tilskud og hegnet en række naturarealer ved Aller å og Kær Mølle å ved Hejls Nor.

De græssende dyr skal gnave vegetationen ned til glæde for engfuglene og orkideerne i området. En stor del af engene ved Hejls Nor er i dag groet til i høj rørskov, hvor vegetationen før tiden blev holdt lav af græssende kreaturer. Det betyder, at de mange sjældne plante- og dyrearter, som er knyttet til de lave, græssede enge, bliver fortrængt, efterhånden som arealerne gror til i tagrør og pilekrat. Når de græssende dyr kommer tilbage på engene, vendes denne udvikling, og der bliver igen plads til de sjældne arter.

Naturplejeprojekterne er mulige, fordi kommunen har fået tilskud til projekterne fra Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Arealerne ligger i et Natura2000-område, hvor Danmark har en særlig forpligtelse til at passe på en række naturtyper og dyrearter. Derfor er der mulighed for at søge om EU-tilskud til rydning af krat og til hegning af de naturtyper, som er afhængige af afgræsning.

Der er lavet tre projekter i Hejls Nor og der er samlet sat nye hegn om ca. 116 hektar naturarealer i løbet af perioden. Alle naturarealerne afgræsses nu af kreaturer. Projekterne er blevet til i samarbejde med de lokale lodsejere, fordi kommunen gerne vil støtte op omkring afgræsningen i området. Afgræsningen er en vigtig forudsætning for at bevare den rige natur omkring Noret. Når kreaturerne græsser, skaber de plads til en mængde forskellige plantearter – og mange forskellige plantearter giver igen levesteder og fødegrundlag for en større variation af både insekter og andre dyr.

Se mere om Landbrug og Udvikling af Landdistriker på Europa-kommisionens side:
http://ec.europa.eu/agriculture/index_da.htm

 

EU Landbrugsfond Landdistrikerne

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey