Når åen går over sine bredder aflejres sand og næringsstoffer fra åens vand i engene.
Havørredyngel. Fotograf René Voss Grimm

Flere sten og mere grus i Kolding Å

Kolding Å i området omkring Ejstrup er nu efter planen blevet forbedret. Forbedringerne tager udgangspunkt i bedre leveforhold for fisk og smådyr i åen og etablering af vådområder langs med åen. Vådområderne skal fungere som naturlige rensningsanlæg, der skal udvaske kvælstof fra åens vand, før det ender i Kolding Fjord og Lillebælt.


Bedre leveforhold for fisk og smådyr

Tolv steder fra Truds Bro til Ejstrup er der lagt gydegrus og sten i vandløbet for at forbedre levestederne for fisk og smådyr. Sten og grus giver et mere varieret miljø og dermed flere og bedre levesteder. Gruset danner desuden gydebanker for havørredens æg. Ørreden lægger sine æg blandt små sten og hvor der er en god vandgennemstrømning. Vandet fører ilt til æggene og skubber sandkorn væk, der ellers kan begrave æggene, så de ingen ilt får.


Vådområder som rensningsanlæg

Efter naturgenopretningen af Vester Nebel Å ved Ferup har Kolding Å næsten fået sin fulde vandmængde tilbage. Mere vand i åen betyder, at vandløbet de næste år vil udvide sig og i perioder løbe over sine bredder. Når vandet løber over sine bredder vil de etablerede våde enge omkring vandløbet fungere som et rensningsanlæg. Bakterier i jorden omdanner kvælstoffet i vandet til frit kvælstof, der optages i atmosfæren og er uskadeligt.


Uheld og katastrofer i området afværges

I forbindelse med projektet omkring Kolding Å har man deslige sikret jernbanedæmningen, således det ekstra vand ikke skal erodere dæmningen. En lodsejer har deslige fået gravet en sø i sin have. Det opgravede jord er brugt til at hæve grunden for at undgå oversvømmelser i lodsejerens kælder i perioder med meget vand i åen.


En del af Kolding Ådal Projektet

Naturgenopretningsprojektet ved Kolding Å er en del af Kolding Kommunes helhedsprojektet for Kolding Ådal og er støttet af miljømilliarden. Vådområdeprojektet er gennemført for midler under Den Særlige Vand- og Naturindsats, som finansieres af Miljøministeriet.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey