Skip til hoved indholdet

Udviklingsplaner


Skamlingsbanken skal også fremover være stedet, hvor vi samles for at tale, lytte, fejre og sætte vores præg på fremtiden. Her er mange tusinder mennesker samlet for at nyde ballet, opera og skuespil fra Det Kg. Teater.

Skamlingsbanken – De store kræfters Sted

Kolding Kommune, Skamlingsbankeselskabet, Klokkestabelfonden og Museum Kolding arbejder i fællesskab på at udvikle og fremtidssikre Skamlingsbanken som folkeligt mødested og national attraktion. Museum Kolding får ansvar for formidlingen på Skamlingsbanken, herunder oplevelsescenteret, samt koordinering af arrangementer og events.

Projektet er under realiserring med støtte fra blandt andre A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fonde til almene Formaal.

Desuden har Kolding Kommune, Foreningen PlanDanmark, Augustinusfonden og Region Syddanmarks Kulturpulje givet støtte.

Skamlingsbanken er et populært udflugtsmål og et af Danmarks store nationale og folkelige samlingssteder. Landskabet er skabt under sidste istid og byder på en rig og varieret natur, hvor især de store åbne græsningsarealer og overdrev er unikke.

Landskab

Skamlingsbanken er Syd – og Sønderjyllands højeste punkt og kendt for sin fantastiske udsigt. Projektet søger netop at styrke oplevelsen af udsigterne. Et væsentligt element er flytning af den tidligere formidlingsbygning til en mere nænsom placering, hvor det nye oplevelsescenter ligger mere integreret i landskabet. Etablering af parkeringspladser, lys og øvrige faciliteter etableres også med respekt for det landskab, de bliver en del af.

Kulturarv

Folkemødet er en væsentlig del af Skamlingsbankens levende kulturarv. Her mødes vi i festlig lag for at nyde hinandens samvær, men også når vi har væsentlige sager af drøfte. Skamlingsbanken som talerstol og mødested får også en vigtig rolle i fremtiden.

Natur og oplevelser

Skamlingbanken rummer også en gammel naturarv, som blandt andet kan opleves på tæt hold ved de vilde bede ved mindestøtten. Naturplejen og forvaltningen af de 100 hektar som de 3 parter tilsammen ejer har til formål at bevare og styrke mangfoldigheden af urter, insekter og svampe.

Det store landskab rummer et væld af fantastiske udsigter og naturoplevelser. I projektet udbygges stinettet og der etableres små opholdspladser ude i landskabet.

I maj 2019 vedtog Fredningsnævnet en ny og udvidet fredning af Skamlingsbanken som erstatning for den tidligere fredning fra 1936. Den nye fredning er forudsætningen for planerne om at fremtidssikre Skamlingsbanken som nationalt samlingssted.

Den nye fredning omfatter 128 hektar mod 35 hektar i den gamle fredning. 92 hektar af det frede areal ejes af Kolding Kommune, mens de resterende arealer er fordelt mellem Skamlingsbankeselskabet, Klokkestabelfonden og tre private lodsejere.

I 2017 fik Skamlingsbankeselskabet, Klokkestabelfonden og Kolding Kommune afslag på ansøgningen om at etablere et nationalt samlingssted med bl.a. oplevelsescenter og folkemødeplads på Skamlingsbanken. Fredningsnævnet fastslog, at planerne var for omfattende til at kunne gennemføres inden for den gamle fredning, hvis primære formål var at bevare udsigten fra toppen af Skamlingsbanken.

Efterfølgende rejste Danmarks Naturfredningsforening og Kolding Kommune i fællesskab en ny fredningssag i forlængelse af en proces, hvor parterne i fællesskab nåede til enighed om nye fredningsbestemmelser af Skamlingsbanken.

Formålet med den nye fredning er:
• at beskytte og forbedre de landskabelige værdier og sikre udsigten fra Skamlingsbanken over det omkringliggende landskab
• at beskytte og forbedre de biologiske værdier
• at bevare områdets karakter af overvejende lysåben natur og småskove
• at beskytte og formidle områdets naturhistoriske og kulturhistoriske værdier
• at udvikle områdets rekreative værdier
• at sikre og forbedre offentlighedens adgang.

Luftfoto med afgrænsning af fredningsområdet (hvide prikker)
Rød skravering: Den gamle fredning. Stjerne: Skamlingsbankestøtten.

Et helt nyt oplevelsescenter indfanger og formidler Skamlingsbankens historie. Skamlingbanken var datidens Facebook. Det var her man stillede sig op med noget på hjerte, og deltagerne ved møderne ”likede” ved at møde op.

På Skamlingsbankens talerstol er vigtige emner blevet diskuteret. Lige fra den danske sag i Sønderjylland til kvinders valgret. Der har været store kræfter på spil på Skamlingsbanken, og derfor er talens- og stedets kræfter også noget, der formidles i det nye oplevelsescenter. Her kan man opleve de store taler, lære om talens kræfter og selv afprøve effekten.

Går man længere tilbage i tiden var det naturens kræfter, der formede Skamling. Det smukke og kuperede landskab er formet af istiden, og uden for oplevelsescenteret kan man gå ad forskellige ruter, nyde den flotte udsigt over Lillebælt og give sig tid til at kigge ned i græsset, hvor det myldrer med både sjældne insekter og planter.

Selve oplevelsescenteret er bygget ind i banken, så det ikke arkitektonisk stjæler billedet, og tager udsynet fra Højskamling.

Herunder kan du se nogle af de centrale dokumenter i projektet.

Vær opmærksom på, at besøgscentret i forbindelse med ny fredning er tilpasset den ny placering.

Her kan du se området, som indgår i planerne. Stjernen markerer mindestøtten på toppen af Skamlingsbanken.

”Skamlingsbankens identitet styrkes og profileres som folkeligt mindesmærke i en landskabelig kontekst. Skamlingsbanken skal være et samlingssted, hvor mennesker i alle aldre mødes om at opleve brugen af ordet samt glæden ved at samles gennem tiden – historisk – i dag og om 100 år.”