Som ansøger er du ansvarlig for indhenting af nødvendige godkendelser efter andre love.

Godkendelse af reguleringer:

Regulering af vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger, dræn samt søer, damme og andre lignende indvande, hvor der er afløb, må ikke gennemføres uden en godkendelse fra vandløbs-myndigheden.


Hvad er reguleringer?

For åbne vandløb:
Enhver ændring af skikkelsen, dvs. både forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg skal behandles som regulering, uanset om vandløbet er privat eller offentligt.


For rørlagte vandløb:
Alle ændringer af rørledningers placering (trace) og/eller dimensioner skal behandles som regulering uanset vandløbets klassifikation. 

Desuden gælder følgende for omlægning af rørlagte strækninger:

For offentlige vandløb:
Omlægning af hele eller dele af rørlagte strækninger med samme dimension og i samme tracé skal behandles som regulering.


For private vandløb: 
Omlægning af hele eller dele af rørlagte strækninger med sammen dimension og i samme trace kan betragtes som reparationer og kan gennemføres uden godkendelse. 


Andre ændringer, der skal behandles som reguleringer: 

 • Rørlægning af åbne vandløb
 • Genåbning af rørlagte vandløb
 • Anlæg af nye vandløb
 • Udpumpningsanlæg - etablering eller ændringer
 • Indpumpning af vand fra vandløb til vandingsanlæg
 • Opstemningsanlæg
 • Fastsættelse af flodemål
 • Broer og overkørsler - etablering og ændringer
 • Vandstandssænkning af søer


Hvorfor skal reguleringer godkendes?

Godkendelsesproceduren skal sikre:

 • At der tages hensyn til vandløbets afstrømning og miljø.
 • At alle berørte parter har mulighed for at få medindflydelse på projektet.
 • En klageadgang for borgere og interesseorganisationer

Berørte parter er de, der er ansvarlige for projektet, berørte bredejere, berørte myndigheder som nabokommuner, Miljøcentret og Miljøministeriet.

 

Forslag til reguleringsprojekt skal indeholde en beskrivelse af det planlagte arbejde:

 • En redegørelse for formålet med og begrundelse for projektet.
 • Oversigtskort og detailplaner, samt oversigt over de af projektet omfattede ejendomme med fortegnelse over de grundejere og brugere, der ønskes inddraget i projektet
 • Overslag over samt forslag til fordeling af udgifterne.
 • En tidsplan for arbejdets udførelse.

 

Hvad er ansøger ansvarlig for?

Ansøger er ansvarlig for:

 • Udarbejdelse af projekt efter ovenstående beskrivelse.
 • Udlevering af enhver oplysning, som vandløbsmyndigheden finder relevant til belysning af projekt.
 • Indhentning af nødvendige godkendelser efter andre love.
 • Indberetning om arbejdets igangsætning og afslutning.


Hvad er vandløbsmyndigheden ansvarlig for?

Vandløbsmyndigheden er ansvarlig for:

 • At gennemgå projektforslag og projekt samt at indhente supplerende oplysninger hos ansøger.
 • At indhente høringsudtalelser fra andre interesserede myndigheder, bl.a. Fiskeridirektoratet og nabokommuner.
 • At forsøge at tilvejebringe forlig om økonomiske spørgsmål ved uoverensstemmelse.
 • At tage hensyn til samtlige afvandingsinteresser og til miljøet.
 • At sende skriftlig meddelelse om afgørelser til berørte myndigheder og til de projektansvarlige.
 • At afholde de lovpligtige offentliggørelsesperioder.


Hvilke love handler om vandløbsreguleringer?

Vandløbsloven (lovbekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009).

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv. (bekendtgørelse nr. 1362 af 21. december 2011).

Loven og bekendtgørelsen kan ses på biblioteket eller på www.retsinfo.dk.


Her kan du hente yderligere oplysninger

By- og Udviklingsforvaltningen, Natur og Vand, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Telefon 7979 7576, e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey