Vandløb i Kolding.

Vandråd for hovedvandoplandet Lillebælt-Jylland, opland nr. 11.1, bestod af i alt 18 medlemmer fra forskellige landsdækkende eller lokale organisationer eller foreninger med interesse i natur, vandmiljø, afvanding m.v.

I faktaboksen til venstre er der en oversigt over de enkelte organisationer og repræsentanter i vandrådet.

 

Vandrådet havde til opgave at komme med input og gode råd til kommunerne i oplandet i forbindelse med udarbejdelsen af de vandområdeplaner og indsatsprogrammer for vandløbene, der kom til at gælde i perioden fra 2016 til 2021.

 

På landsplan var der oprettet i alt 23 vandråd. Ét for hvert hovedvandopland.

 

Baggrunden for oprettelse af vandrådene var en ny bekendtgørelse om vandråd.

BEK nr. 121 af 7. FEB 2014. Læs den her: Bekendtgørelse om vandråd

 

Vandrådet har afholdt i alt 5 møder i perioden fra april til september 2014

 

På denne side findes referaterne fra vandrådets møder samt andet relevant materiale.

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey