Indberetning af oppumpede vandmængder

Oppumpede vandmængder skal indberettes en gang årligt til Kolding Kommune, jvf. § 24 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Fristen for indberetningen er d. 1. februar hvert år.

Pejlinger af grundvandsstanden skal indberettes samtidigt med de indvundne vandmængder. Det er anført i de enkelte indvindingstilladelser, om der er stillet vilkår om pejling af grundvandsstanden. Det er overvejende vandværker og større industrivirksomheder, der har vilkår om pejling af grundvandsstanden. Benytter man sig af en datalogger indberettes der en eller flere repræsentative målinger og ikke hele tidsserien.
 

Web-indberetning
Oppumpede vandmængder og pejlinger skal indberettes vha. Kolding Kommunes web-indberetning.

For at komme ind på siden, skal der benyttes et brugernavn og en adgangskode, som fremsendes til alle med en indvindingstilladelse.

Kolding Kommune håber, at web-løsningen vil gøre det lettere for ejere/brugere af vandforsyningsanlæg at indberette de oppumpede vandmængder.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey