Sejlads med vandscooter skal foregå mindst 300 m fra kysten

Kolding kommune har lavet et kort, som viser, hvor du må sejle med vandscootere og jetski, se nederst.

Det er tilladt at sejle med vandscooter i en mindre del af Kolding Fjord samt den del af Lillebælt, som ligger nord for Stenderuphage.


Områder med generelt sejladsforbud for vandscootere

Der er forbud mod at sejle med vandscooter i internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder) samt i vildtreservater og fredede områder. I Kolding Kommune drejer forbuddet sig om den del af Lillebælt, som ligger syd for Stenderuphage samt om den inderste del af Kolding Fjord (se kort).

Sejl mindst 300 m fra kysten
Sejlads med vandscooter skal foregå mindst 300 m fra kysten, så du ikke generer badegæster, roende eller fugle- og dyrelivet.

Når vandscooteren isættes fra kysten, skal transport ud til 300 m grænsen ske vinkelret på kysten med en maksimal hastighed på 5 knob (9,3 km/t.)

Regler for vandscootere
Reglerne for sejlads med vandscootere er fastlagt i Bekendtgørelse om regulering af ikke-erhvervsmæssig sejlads på søterritoriet med vandscootere m.v. af 06.01.2012.

Kommunen er tilsynsmyndighed efter bekendtgørelsen, men foretager ikke tilsyn i "marken". Det er politiet, som varetager konkrete overtrædelses-sager. Hvis du oplever gener fra vandscootersejlads, kan du give besked til politiet eller kommunen.

Kort over, hvor du kan sejle med vandscooter ud for kysten i Kolding Kommune:

pdfSejladskort

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey