Vandløb

Kolding Kommune har igangsat processen med en revision af alle kommunens vandløbsregulativer.

Processen vedrørende revisionen af vandløbsregulativerne i Kolding Kommune er inddelt i to faser. En indledende fase, hvor rammerne og de overordnede principper for den kommende regulativrevision beskrives i tæt dialog med foreninger og organisationer.

Efter den indledende fase påbegyndes arbejdet med revisionen af vandløbsregulativerne for det enkelte vandløb eller vandløbssystem. De to faser er beskrevet nærmere i de to figurer, der kan ses under "Procesplan regulativrevision".

I forbindelse med processen med at udarbejde vandløbsregulativerne for de enkelte vandløb er det besluttet, at alle lodsejere ved vandløbene får mulighed for en forhøring i forhold til de lovbestemte 8 ugers høring. Processen i forbindelse med forhøringen er nærmere beskrevet i figuren under menupunktet "procesplan for lodsejerinddragelse".

Ved at klikke på de ovenstående menupunkter er det muligt at se de regulativer der er i forhøring, de regulativer der er i den lovbestemte 8 ugers høring, samt de regulativer der er vedtaget og er i de 4 ugers klageperiode.

De digitale vandløbsregulativer kan yderligere tilgås på Mitvandloeb.dk, hvor det er muligt at se, hvad der gælder for de enkelte strækninger af vandløbet.

De regulativer der har overstået alle hørings- og klagefrister og er endeligt vedtagne kan findes på siderne med gældende regulativer for vandløb, sorteret alfabetisk eller på oplande.

 

Vandløbsmyndigheden udarbejder regulativerne. Ved udarbejdelse af nye vandløbsregulativer følges de retningslinjer/regler, der er angivet i vandløbsloven, samt bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb. Ifølge vandløbsloven skal det ved udarbejdelse af nye regulativer tilstræbes at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand samtidig med at miljøkravene til vandløbene, samt de direktiver og lovgivninger, der beskytter naturen respekteres.

Nye regulativer udarbejdes med udgangspunkt i gældende regulativer og praksis. Alle ændringer i forhold til nuværende status beskrives i det enkelte vandløbsregulativs redegørelsesdel. Bestemmelser om vandløbets størrelse eller form (skikkelse) eller vandløbets vandføringsevne kan ikke ændres gennem regulativrevision. Alle fysiske tiltag såsom uddybning af bunden, udvidelse af vandløbsprofilet eller ændring af vandløbsbrinkerne, er at betragte som en regulering. En regulering skal ifølge vandløbslovens regler, gennemføres og bekostes af den eller de som måtte have nytte og gavn af disse tiltag – dette være sig i de fleste tilfælde lodsejerne. Regulering kan dermed ikke indgå i regulativrevisionen. Ved ansøgning om en regulering af vandløbet, skal vandløbsmyndigheden vurdere om det ansøgte kan udføres, uden at skade afvanding eller miljø i vandløbet.

Vandløbsmyndigheden udarbejder regulativerne. Miljøkravene til vandløbene samt de direktiver og lovgivninger, der beskytter naturen, skal respekteres, når regulativerne udarbejdes.

I forbindelse med revision af vandløbsregulativer er der forskellige dele, der kan ændres i regulativet, men der er også en lang række dele, der ikke kan ændres gennem en regulativrevision.

Hvad kan ændres gennem en regulativrevision?

  • Bredejerforhold: Bestemmelser om hegning, arbejdsbælter, træer, drænudløb mv.
  • Kontrolhyppigheder og omfang af besigtigelse/kontrol af vandløbet.
  • Grødeskæring: omfang, tidspunkt, metode.
  • Kantskæring: omfang, tidspunkt, metode.
  • Sejladsbestemmelser

Hvad kan ikke ændres gennem en regulativrevision

  • Vi kan ikke klimasikre vandløbene gennem en regulativrevision. Forbedring af afvandingen, ved at ændre skikkelse eller vandføringsevne for vandløbet kræver en særskilt vandløbsreguleringstilladelse, hvor det er dem der har nytte og gavn af reguleringen, der rejser sagen og betaler for reguleringen. Reguleringstilladelsen kan kun gives, hvis reguleringen ikke har negative konsekvenser i forhold til afvanding og miljø i vandløbet. Klimasikring af større områder håndteres ofte i særskilte klimaprojekter i samarbejde med Kommunens forsyningsselskab. Derudover er der kommet skærpede krav til nye udledninger fra befæstede arealer for at reducere de store pludselige stigninger i vandstanden i vandløbene.
  • Store ændringer i vedligeholdelsen, der forventes at ændre tilstanden i vandløbet, som f.eks. en ekstra grødeskæring om året, kan heller ikke håndteres alene i regulativrevisionen. Dette skal også håndteres i en vandløbsreguleringssag.
  • Ulovlige tilstande der bliver opdaget i forbindelse med regulativrevisionen, som f.eks. nye broer uden tilladelse. Disse skal lovliggøres enten ved en særskilt lovliggørende reguleringstilladelse eller ved påbud om fjernelse, hvis broen er lavet på en måde, så den har negative konsekvenser i forhold til miljø og afvanding i vandløbet.

Hvilke love handler om vandløbsregulativer?

  • Vandløbsloven.
  • Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb.

Lovgivningen kan findes på www.retsinformation.dk

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey