Klagefristen er tirsdag den 30. juli 2019

Kolding Kommune (Natur og vandafdelingen) ønsker, i samarbejde med lodsejeren, at forbedre de fysiske forhold på en del-strækning af Kokær bæk. Arbejdet består i at udlægge gydegrus og skjulesten samt etablere et vadested til kreaturerne. Den pågældende vandløbsstrækning ligger mellem matr. nr. 132 Seggelund, Tystrup og matr. nr. 12a Seggelund, Tystrup.

Kolding Kommune (Miljøvurderingsteamet) vurderer, at projektets gennemførelse ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet. Der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering med tilhørende miljøkonsekvensrapport af projektet i overensstemmelse med § 15 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (nr. 448 af 10/05/2017).


Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering med miljøkonsekvensrapport. Klagefristen er 30. juli 2019.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey