Skip til hoved indholdet

Boliger på Kløvkær i Seest

Kløvkærgrundern

Lokalplan om nye boliger på Kløvkær vedtaget

Endnu et nyt boligområde er på vej i Kolding. Det er på Kløvkær-grunden i Seest, hvor det tidligere erhvervsområde med N. P. Johnsens fyrværkerifabrik lå. Her skal der nu byggemodnes 5 hektar til nye boligprojekter.

Lokalplan 0816-11 Ved Overbyvej i Seest – boliger på Kløvkær gør det muligt at byggemodne området til veje, stier og afstrømning af regnvand på grunden. Lokalplanen gør det også muligt at opføre Lejerbo Koldings byggeri på 35 boliger og et fælleshus. De øvrige boligbebyggelser på Kløvkær kan kun opføres efter en ny lokalplanlægning for disse boligområder, enkeltvis eller
samlet.

Fremtidens bæredygtige boliger

Heraf går de 1,2 hektar til Lejerbo Koldings boligprojekt med 35 lejeboliger, der skal sætte standarden for det bæredygtige boligområde, der ønskes udviklet. Lejerbo Koldings byggeri er resultatet af konkurrencen ’Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig’, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udskrev og som tegnestuen Dissing+Weitling vandt sidste år.

Kolding Kommune inviterede i foråret 2015 naboer og borgergrupper i området til at medvirke i planlægningen. Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra nærområdet og fra Seest Borgerforening, der skal følge arbejdet med udbygningen og komme med ideer og synspunkter til den videre udvikling.

Forvaltningen lægger vægt på, at de mange, der er interesserede i udviklingen i Seest, medvirker til at skabe en levende og bæredygtig bydel i Seest

Retningslinjer for byggeriet

Kommuneplanen fastsætter følgende rammer for byggeri i området:

  • Anvendes til helårsbebyggelse med en blanding af boligtyper inden for åben-lav boliger, tæt-lav boliger og etageboliger med tilhørende kollektive anlæg og institutioner. Offentlig og privat service kun der, hvor det allerede er tilladt eller i lokaler, oprindeligt er opført til formålet.
  • Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må højst være på 30 % for åben-lav boliger og 40 % for henholdsvis tæt-lav boliger og etageboliger.
  • Bebyggelsen kan opføres med en bygningshøjde ind til to etager og 8,5 meter.
    Grunde til åben-lav boliger skal udstykkes med en størrelse på mindst 700 m2 og en mindste facadelængde på 20 meter.
    Tæt-lav boliger kan udstykkes med mindre boligparceller efter en samlet plan.
  • Opholdsarealer: 50 % af etagearealet og fælles opholdsarealer 10 % af områdets samlede areal.

Området er ikke lokalplanlagt – der er udarbejdet en lokalplan på baggrund af vinderforslaget fra konkurrencen.

Landskabet og de grønne områder

Det skrånende terræn er planet for at give plads til områdets erhvervsejendomme.


Landskabet skal i store træk fastholdes som i dets nuværende form. Det samlede terrænfald på grunden, målt fra syd mod nord, er for størstepartens vedkommende seks meter.

En væsentlig del af områdets vestlige del omfatter beskyttede naturtyper og må ikke ændres i sin tilstand (Naturbeskyttelseslovens § 3).

For at bevare en sammenhængende natur skal der oprettes såkaldte grønne og gerne blå (vand) kiler gennem bebyggelsen, eksempelvis fra den beskyttede natur og mod områdets afgrænsning mod øst eller syd.

Området er højtbeliggende og ligger yderligt i forhold til Koldings Spildevandssystem. Det er derfor naturligt at lade anvendelsen af regnvand indgå i bebyggelsens indretning, eksempelvis til vanding, til brug i husholdningen og som rekreativt element eller i multianvendelige anlæg.